పుట:నృసింహపురాణము.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

89


భావగంభీరంబును సకలశ్రుతిస్మృతిపురాణసిద్ధాంతసిద్ధదర్శనంబును సకలమంత్రతం
త్రయోగవినియోజ్యంబును సమస్తసమాశ్రితజనాభయప్రధానపరమప్రతైకపారం
గతంబును సమస్తమనోరథఫలైకసాధనంబును సమస్తసాధుజనహృదయవ్యాపార
పరానందనిష్యందంబును సమస్తనిరసనప్రదీపంబును నగు శ్రీనరసింహరూపం బావిర్భ
వించిన.

82


ఉ.

అక్కజమైన యీనరమృగాకృతితేజము లోకమంతటన్
బిక్కటిలంగఁ దీవ్రగతిఁ బేర్చి తలిర్చినఁ దేరిచూడలే
కెక్కడయుం జనంగఁ దెలియింపు నెఱుంగక దైత్యుఁ డెంతయున్
జొక్క మనంబునన్ దిగులు చొచ్చెను జేష్టలు దక్కె నత్తఱిన్.

83


గీ.

కురిసె నందనమందారకుసుమవృష్టి మొరసె గంధర్వకర్హతమురజరవము
బెరసె నారదముఖమునిబృందనుతులు, బలసె నింద్రాదినిర్జరపరికరంబు.

84


వ.

ఇట్లు విజృంభించిన దేవదేవునివ్యాపారం బాలోకించి ప్రహ్లాదుండును భయసంభ్ర
మాద్భుతభక్తియుక్తం బగుచిత్తంబుతోడ నుదాత్తధ్యానాతివందనస్తోత్రపరవశుం
డగుచు నెదుర్కొని నిశ్చేష్టితుం డగుతండ్రిఁ బేర్కొని యమ్మహామూర్తిని నతనికిఁ
జూపి యిట్లనియె.

85


చ.

అతులతపస్సమాధినియతాత్ముల కైనను గానరానియ
ద్భుతపరమాత్మమూర్తి యిదె తోఁచెఁ గృతార్థుల మైతి మింక నీ
కతలును చూని యివ్విభు నగణ్యకృపానిధి నాశ్రయింపు దు
ష్కృతముల కెల్ల శుద్ధియగుఁ జేకుఱు నీకు ననంతసౌఖ్యముల్.

86


క.

నీకడుపునఁ బుట్టినఋణ, మేకరణిం బాతునొక్కొ యే నని పడితిన్
గైకొనవే నాపలు కీ, పాకము దప్పుటయు భయము వాటిల్లుఁ జుమీ.

87


గీ.

అనిన నప్పుడు దనుఁ గాల్పఁగొనినచలము, విడువఁజాలక దైతేయవిభుఁడు రేఁగి
బేల యేల మాటల వెఱిపింతు నన్నుఁ, జూచి యెవ్వఁడు సవ తిటు చూడు మింక.

88


క.

ఈవికృతరూప మిటులై , చావఁ దలఁచి తోఁచె దీని సమయించెద నా
లావున కెదురై పెనఁగఁగ, నీవిశ్వమునందుఁ గలఁడె యెవ్వాఁ డైనన్.

89


వ.

అని పలికి యుత్సాహంబు మెఱయ బాహుబలంబు చూపుటకు నాటోపంబునం జాప
కృపాణాదిసాధనంబులు ధరియించి యానరసింహమూర్తికి నెదురు నడచి కదనం
బునకుం జొచ్చె. నసురులు నిజేశ్వరు తెగుటఁ జూచి యేచి సహస్రసంఖ్యలు గూడపడి యా
ర్చుచు నర్చిష్మంతుమీఁదఁ బ్రచురశస్త్రాస్త్రపాతంబుఁ జేయందొడంగిరి. తదనంతరంబ.

90


ఉ.

వారల యేపుఁ గోపము నవారితశస్త్రఘనాస్త్రలీలలున్
వారిధిఁ జెంది డిండెడు స్రవంతికలట్లు నృసింహుతేజమున్
జేరి యడంగిపోయె విలసిల్లె జగన్నివహంబు లప్పుడున్
గోరి సుతుండు తండ్రి యతికోపము దీర్పఁగడంగె నర్మిలిన్.

91