పుట:నృసింహపురాణము.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

86

నృసింహపురాణము


క.

విష్ణుమయము వేదంబులు, విష్ణుమయము వర్గ మఖిలవిజ్ఞానములున్
విష్ణుమయము జగమంతయు, విష్ణుమయము విష్ణుఁ డొకఁడ వేద్యుఁడు బుద్ధిన్.

59


సీ.

త్రిభువనవ్యాపకదీప్తినిర్గుణమూర్తి వాసుదేవాఖ్య నుజ్జ్వలత నొంది
జగదేకసంహారసమదతామసమూర్తి పతులసంకర్షణాహ్వయతఁ బేర్చి
విశ్వరక్షాకరవినుతసాత్వికమూర్తిఁ బ్రద్యుమ్ననామవిభాతిఁ బరఁగి
భువనసంభవహేతుభూతిరాజసమూర్తి ననిరుద్ధనామధేయాప్తి నొంది


గీ.

శ్రుతిపదంబులుఁ దనుఁ జతుర్మూర్తి యనఁగ, నఖిలకథలును దనుఁ జతురాత్ముఁ డనఁగ
నాగమంబులు దను జతురక్షుఁ డనఁగ, నొక్కరుఁడ యాతఁ డచ్యుతుఁ డుల్లసిల్లు.

60


క.

మఖనేతయు మఖధాతయు, మఖదాతయు మఖనిధానసూతయు మఖదు
ర్ముఖజేతయుఁ బీతాంబరుఁ, డఖిలమునకుఁ దానకాక యన్యుఁడు గలఁడే.

61


క.

జీవునిప్రకృతిం దొలితొలి, కావించెను బుద్ధిమొదలుగాఁగల్గినత
త్త్వావలి నోలిసృజించెను, గోవిందుఁడు దాన యింతకును మూలంబై.

62


సీ.

బొడ్డునఁ దామరఁ బుట్టించి యందజుఁ గలిగించి లోకాధికార మిచ్చె
నాగమంబులు నాలు గంగంబు లాఱును మఱిపురాణములు మీమాంస మనఁగ
న్యాయంబు ధర్మశాస్త్రావలి యనఁబడు నాలుగువిద్యలు వోలినిలిపె
బ్రహ్మాండములను నబ్రమున దొంతులు పేర్చి యందులో భువనంబు లరలు దీర్చి


గీ.

నబ్ధులన గిరులన దీవులనఁగ నేఱు, లనఁగ నడవులనఁగ నూరులనఁగ వరుస
నచ్చుకట్టి యిన్నింటికి నర్థకరులఁ, బనిచెఁ బరమేశుఁ డబ్జలోచనుఁడు దాన.

63


క.

మనువు మన్వంతరములు, మునులును దివిజులును దివిజముఖ్యులు మనునం
దనును దత్కులజనితులు, వనజోదరునాజ్ఞ నుద్భవస్థితికారుల్.

64


క.

తారగ్రహనక్షత్ర, స్ఫారవ్యాపారములును భవనస్కంధా
వారనిబంధస్థితులును, నారాయణశాసనప్రణయకీలితముల్.

65


క.

వసురుద్రాదిత్యాది, శ్వసనగణంబులునుఁ సిద్ధసాధ్యోరగరా
క్షసయక్షభూతదైతే, యసమూహంబులును విష్ణునాజ్ఞాకారుల్.

66


మత్తకోకిల.

కాలచక్రము నిర్వికల్పముగా ముకుందుఁడు ద్రిప్పు ను
న్మీలితక్రమవిక్రమైకసమృద్ధిమై లయవిక్రమా
వేళ నింతయు సంహరించుఁ బ్రవృద్ధయోగపరోల్లస
క్కాలరూపము దాల్చి దుర్వహగర్వనిర్వహబుద్ధియై.

67


గీ.

అతఁడు కనుఁదెర్వ బ్రహ్మాండవితితి యొదవు, నతఁడు గనుమూయ నన్నియు నడగిపోవు
భువనసంభవసంహారభూరిమహిమ, తోయజాక్షున కరయ లీలాయితంబు.

68


క.

తా ని ట్లెంతటివాఁడును, నైనట్టుల యుండు నిక్క మారసి చూడం
గా నేమిటివాఁడును గాఁ, డానందచితైకమూర్తి యచ్యుతుఁ డెందున్.

69