పుట:నృసింహపురాణము.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

79


క.

అప్పుడు నెందును జెందక , చిప్పిలుభక్తిరసలీలఁ జిత్తము దనువున్
దొప్పఁగఁ దోఁపఁగ బాలుం, డెప్పటిక్రియ నుండె జగదధీశ్వరచింతన్.

183


వ.

ఇట్లు మహితసమాధినిష్ఠుం డైయున్న యబ్భాగవతశ్రేష్ఠుండు నిజగరిష్ఠభావనివాసుం
డై భాసిల్లు వాసుదేవు ననేకప్రకారంబుల వినుతించుచుం దలంపులుం దెలుపులం
జేయు మున్నీరుచొచ్చినయేఱులచందంబున గోవిందునందు డింద నానందకాంక్ష
నధిష్ఠించియుండ కొండొండ నయ్యురగరాజరజ్జువులు నజ్జరాలుటఁ గరాళ శైలసహ
స్రంబులరాసులు పృశ్నిపాసి వారాశింబడి మునింగిపోవం గసుగందక సుందరశరీరం
బుతో సముద్ధితుండై సముద్రతరంగతురంగమారూఢుండై రయంబునం దీరంబున
కరుగుదెంచి.

184


ఆ.

మనసు గొంతవెలికి గొని వచ్చి తాను ప్రహ్లాదుఁడని జగంబు లనఁగఁ గలుగు
నాత్మభిన్నభావ మౌపచారికదృష్టిఁ, జూచుచుండె వికృతి సోఁకకుండ.

185


క.

అని ప్రహ్లాదచరిత్రము, మునివరుఁ డగుగాలవునకు మోదాద్భుతసం
జనకంబుగ నుగ్రశ్రవుఁ, డనుపమతేజుందు చెప్పె నని తగ మఱియున్.

186


క.

తల్పితరత్నాకర సం, కల్పితభక్తజనకావ్యకల్పనచూడా
కల్పితశితికంఠచ్చద, శిల్పితజగదండచతురచిత్రవినోదా.

187


మందాక్రాంతవృత్తము.

వేలాక్రాంతత్రిభువన మహిద్విద్విషల్లక్ష్మసూక్ష్మ
స్థూలావిత్వస్ఫురితరచనాదుర్నిరూపాత్మఖేలో
త్కోలాకారక్షుభితవాయోత్కూలకల్లోలమాలో
ల్లోలాబ్ధీంద్రోల్లుఠితవసుధాలోకరక్షాసమక్షా.

188


క.

దైతేయభయదపృథుధర, పీతాంబరకంబుహస్త పీతాంబరస్ర
స్ఫీతాంబురుహేక్షణభవ, భీతాభయదానకరణ పేశలకరుణా.

189


అంబురుహవృత్తము.

దేశకులార్చితదేవశిరోమణి దేవదేవజగత్రయా
పావనమూర్తి కృపావనవర్తి విభావనామకచిత్తరా
జీవమధువ్రతజీవదశాపరిచేష్టితాఖిలలోకల
క్ష్మీసదనాసవశీతలసౌరభసేవానాంచితజీవనా.

190


గద్యము.

ఇది శ్రీశంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్యధు
ర్యశ్రీసూర్యసుకవిమిత్రసంభవ శంభుదాసలక్షణాభిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ
ప్రణీతం బైన శ్రీలక్ష్మీనృసింహావతారం బనుపురాణకధయందుఁ జతుర్థాశ్వాసము.