పుట:నృసింహపురాణము.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

72

నృసింహపురాణము


రాఁకలి నీజగత్త్రయము నాహుతి చేయఁదలంచెనో యనన్
వీఁకఁ గడంగి కృత్య యొకవ్రేఁవిశూలముఁ గేలఁ దాల్చుచున్.

113


చ.

కడఁగి కుమారుపేరురము గబ్బున నుబ్బును దొంగలింపఁగాఁ
బొడిచె నభేద్య మాద్య మనఁ బూహము మోహము విష్ణుతత్వ ముం
డెడుదెస నమ్మహాపురుషుడెందము గావున నం దొకింతయున్
దొడరదు నొప్పిగంటియును దోపదు తోలును స్రగ్గ దేమియున్.

114


చ.

ఘనకులిశోల్లసత్కఠినగాఢశరీరుఁ గుమారుఁ జెంది యా
బినుఁగుపిశాచికైదు వొకబెండునుబోలె నిమేషమాత్రలో
దునిసి తొలంగి నేలఁబడి తుత్తుమురై పెనుభృంగి బ్రుంగె బ్రుం
గినఁ గని భీతిమై మఱలెఁ గృత్య యకృత్యనికృంతగర్వయై.

115


క.

నిక్కము హరిదాసులకును, మొక్కలమునఁ గీడుచేయ మొనసినయేనిన్
స్రుక్కదె వాసవుఁబట్టిన, చొక్కపుబలుకైనఁ బెద్దశూలం బైనన్.

116


వ.

అని యివ్విధంబున మరలి యాకృత్య దైత్యపతిపురోహితులన పొదవి ఘోరానల
జ్వాలారూపంబునం దాపం బొనరించి ప్రాణంబులు పెఱుకదొడంగిన నమ్మహీసురు
లాక్రోశింప ననుకంపానుకంపమానసుం డగుచు నమ్మహానుభావుం డసమానధ్యానము
కుళితలోచనుండై.

117


గీ.

కృష్ణ కృష్ణ యనంత యేకీడు లేదు, వీరిదెస వెఱ్ఱులై వీరు తారు తమకుఁ
దీర్పరానియీపెనుచిచ్చుఁ దెచ్చుకొనిరి, కరుణ నీవిప్రవర్యులఁ గావవలయు.

118


వ.

అని యాత్మస్థితుఁ డైనపరమేశ్వరుఁ బ్రార్థించి.

119


చ.

సకలజగన్నియామకుఁడు సర్వచరాచరకర్త విశ్వవ
ర్తకుఁ డఖిలేశ్వరుండు నవతామరసాక్షుఁ డనంతుఁ డాద్యుఁ డీ
ప్రకటితభూతజాతమునఁ బ్రబ్బి యొకండ వెలుంగుచున్కి యే
నొకటన మోసపోక కని యుండుదు నొం డెఱుఁగం దలంపునన్.

120


సీ.

క్రొవ్వాఁడి యలుఁగులఁ గొని తూరఁబొడుచుచో ఘనవిషదంష్ట్రలఁ గఱచుచోటఁ
దోరంపుఁగొమ్ములఁ గోరిచెండాడుచోఁ గడిఁదిచిచ్చునఁ ద్రోచి కాల్చుచోట
నక్కజం బైనవిషాన్నంబు పెట్టుచోఁ బటుకృత్య జముదూతఁ బనుచుచోట
నట్టి క్రూరమునకు నట్టిఘోరమునకు నట్టియుక్కిసమున కట్టి తెగువ


ఆ.

కట్టి బెట్టిదమున కట్టి శంకల మది, నే నసూయసేయ నింత నింక
నీనిజంబువలన నీవిప్రు లరిచొర, వహ్ని బడక బ్రతుకువారు గాత.

121


వ.

అని పలికి నిరంతరనిజకారుణ్యసుధాసారసేకంబున నమ్మహాద్విజుల నుజ్జ్వలితులఁ జేసిన
వారును నిరామయదేహులును విగతసమ్మోహులును నై యమ్మహనుభావుఁ జేరం జను