పుట:నృసింహపురాణము.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

71


గొందఱు ధర్మంబుఁ గోరి భజింపంగఁ గొంద ఱర్థము మదిఁ గోరి కొలువఁ
గొందఱు కామంబుఁ గోరి సేవింపంగఁ గొందఱు మోక్షంబుఁ గోరి తెలుప


ఆ.

నిందఱకును సేవ్యుఁ డే వేలు పొక్కప, ద్మాక్షుఁ డజుఁ డనంతుఁ డప్రమేయుఁ
డచ్యుతుఁడు పురాణుఁ డనునొక్కరుఁడు గాక, వెండి దైవ మనఁగ నొండు గలఁడె.

100


క.

జ్ఞానము సిరు లున్నతి సం, తానం బైశ్వర్య మధికధనము మఱియు నే
మేనియు వలసిన బెఱవెర, వైనఁ గలదె హరిపదాంబుజార్చనదక్కన్.

101


ఉ.

మాటలు వేయు నేమిటికి మాధవుఁ డొక్కఁడ దైవ మేను ము
మ్మాటికిఁ జాటితిన్ గుటిలమత్సరభావము లుజ్జగించి య
మ్మేటి భజింపుఁ డీతెరువు మేలుగఁ గైకొనుఁ డాత్మలోన మో
మోట యొకింత లేదు హరినొల్లమి యొప్పదు చెప్పితిం జుఁడీ.

102


గీ.

హరియొకండ జగత్కర్త యఖిలభర్త, విశ్వసంహర్త భోక్త వివేకయోక్త
తలఁపు బలుపును గొలుపును దెలుపు నతని, దెసన కావింపనగు నొండుదిక్కు వోక.

103


వ.

అని చెప్పి ప్రహ్లాదుండు.

104


క.

ఇది యగునొ కాదొ చెపుఁడా, తుదిఁ బడుచులమాట లంత దూన్పంగలదే
మది సైఁపవలదు మిక్కిలి, చదివినయెఱుకలకు సరియె చదువనియెఱుకల్.

105


వ.

అనినఁ గోపించి భార్గవాత్మజు లతని కిట్లనిరి.

106


ఉ.

పట్టి కరంబు కిన్క పలుపావకకీలల ద్రోఁచి యెంతయుం
గట్టిఁడి తండ్రి నిన్ను నిటు గాల్పఁగ నడ్డము సొచ్చి వానితోఁ
బెట్టిద మాడ ని న్వెడలఁ బెట్టినచుట్టలతోడిసాగతం
బిట్టిద యయ్యె నౌర ఖలుఁ డేమి యెఱుంగు మహోపకారముల్.

107


క.

ఇంక నిటమీఁద మాతో, వంకలపదురులును నాడువాఁడవ యగుమీ
జంకెషనిలే దిదె నిను, గొంకర వోనడుచుకృత్యఁ గొల్పెదము వెసన్.

108


క.

రక్షించువారిపలుకు ల, పేక్షించినవానిపక్ష మేటికి నిన్నున్
భక్షించు కృత్య నీప, ద్మాక్షుఁడు రక్షించుఁగాక యప్పుడ కడఁకన్.

109


వ.

అనిన నమ్మహానుభావుండు.

110


గీ.

ఒకఁడు వధియించువాఁ డగు నొకఁ డవధ్యుఁ, డొకఁడు రక్షించువాఁ డగు నొకఁడు రక్ష్యుఁ
డనఁగ నిది యంతయును భ్రాంతి యాత్మరూపు, లిన్నితెఱఁగులవాఁడు సర్వేశ్వరుండు.

111


వ.

అని యిట్లు పలికిన విని యధికరోషదందహ్యమానమానసు లగునసురపతిపురోహితులు
సులక్షణంబ యజ్ఞముఖంబుఁ జేసి వ్రేల్చి కృత్య నుత్పాదించి ప్రహ్లాదుపయిం బనిచిన.

112


ఉ.

ఆఁక యొకింతలేక వివృతాస్యరటత్స్ఫుటవహ్నికీలముల్
దాఁక దిగంతముల్ గమియ దౌడలు దీటుచు వాఁడికిన్కఁ బే