పుట:నృసింహపురాణము.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

68

నృసింహపురాణము


చ.

మృగమదచందనాద్యమపమేయసుఖోచితసారవస్తువుల్
దగఁ గఫవాతపైత్యకలితం బగుకీడులప్రోక యైన యా
యగుణశరీరముం గదిసినంతన దుష్టతఁ బొందు మేలుఁ గీ
డుగ నొనరించు నీముఱకిడొక్క మనంబున నమ్మఁ బాడియే.

70


క.

ఎంత ప్రియవస్తువులపై, నంతఃకరణంబు గలుగు నది మీఁదట న
త్యంతం బగు సంతోషం, బంతయుఁ గూర్పఁగ నిమిత్త మగుఁ బురుషునకున్.

71


ఆ.

ఆలు బిడ్డ లిండ్లు నర్థంబుఁ జెలులును, బ్రోపు గూడఁ బెట్టి పొదలుకుమతి
యవియ పిదపఁ జెడఁగ నన్నింటిఁ దగిలిన, మనసు నుడుపలేక మడిసిపోవు.

72


ఉ.

ఏపున నెమ్మియుం బొదలు నీభవవారిధి నిస్తరింపఁగాఁ
దేపరయంగ వేఱొకటి దెల్లము చెప్పఁగ లేఁడు చెప్పెదన్
నాపలు కాత్మ నిక్కముగ నమ్ముఁడు విష్ణు ననంతు నాద్యు ల
క్ష్మీపతిఁ గొల్వుఁ డవ్విభుఁడు చేకొని కాచు నిజైకచిత్తులన్.

73


క.

చెడిపోకుఁడు సంసారముఁ, గడతేర్పుఁడు శౌరిచరణకమలము నెడఁదన్
ఇడికొనుఁ డూరక కాలము, కడపకుఁడి వివేకవీథిఁ గడఁగుఁడు నడవన్.

74


సీ.

బాలుఁడ నే నిప్డు బాలోచితక్రీడ లనుభవించెద మఱి యౌవనమున
నెఱవాది నై ధర్మ మెఱిఁగి చేసెదఁ గాక యని పోవు నటపోయి యౌవనమున
సుఖములచవి చొక్కుఁ జొక్కి యున్నదిగదా ముదిమి ధర్మము నెల్లనొదువఁ జేయ
నని చనుఁ జని వృద్ధుఁ డై యౌవనమునంద జెన్నొంద ధర్మంబు చేయనైతి


గీ.

నేమి సేయుదుఁ గాలుచే యించుకయును, వశము గాదు చిత్తంబు తామసము గప్పె
ననుచు నట తాను బొలియు న ట్లాత్మహితము, సేయనబ్బ దెప్పుడు మూఢచేతసునకు.

75


ఉ.

కావున శైశవంబునన కష్టతరం బగుమోహ మింతయున్
బోవఁగ ద్రోచి విష్ణుమయపుణ్యసమానతతత్త్వచింతకున్
దేవలయున్ మనంబు సుగతిప్రద మివ్వెర విట్లు సేయుఁ డా
భావన నన్య ముల్లముసఁ బట్టఁగ నీకుఁడు భక్తియుక్తులై.

76


చ.

అలజడి లేదు చిత్తమున కంగములందుఁ బ్రయత్న మేమియున్
వెలవదు నిర్మలత్వము నవారితబోధము లోనుగా శుభం
బులు సమకూరఁ జేయలఁతి పుణ్యపదంబు ముకుందసంస్మృతిన్
గలది యొకింత యేనియును గానితెఱం గటు సూడుఁడా మదిన్.

77


వ.

మరియు నొక్కటి చెప్పెద.

78


చ.

జలరుహలోచనుం డరయ సర్వశరీరములందు నాత్మయై
యొలసినవాఁడు గావునఁ దదూర్జితభక్తి రమించువారి క