పుట:నృసింహపురాణము.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

62

నృసింహపురాణము


తీపులు వీనులం గురియ దివ్యసుభాషితరత్న మొక్క టు
ద్దీపితధీవిజృంభణవిధేయత యొప్ప నుపన్యసింపుమా.

5


క.

అనుటయుఁ బ్రహ్లాదుం డి, ట్లనియెను నీయానతిచ్చినట్టిద యయ్యా
వినిపించెద నామది మె, చ్చినయర్థం బవధరింపు చిత్తప్రీతిన్.

6


సీ.

ఆదియు మధ్యంబు నంత్యంబు నెవ్వాని కరయ లే దని చెప్పు నాగమములు
పొడముటమును లేక పొదలుటయును లేక తఱుఁగుటయును లేక తనరు నెవ్వఁ
డెవ్వనివలనన యెంతయు సంభవస్థానసమాహారదశలుఁ జెందుఁ
గారణంబులకెల్ల కారణంబై యెవ్వఁ డపగతకారణుండై వెలుంగు


ఆ.

నమ్మహానుభావు నచ్యుతు నవికారు, నమితతేజు విష్ణు నాదిదేవు
నాశ్రయించినాఁడ నధిప యింతయ దక్క, యితరమైనయర్థ మెఱుఁగ నేను.

7


చ.

అన విని గుబ్బునం బొడమునల్కకు నెచ్చెలులై జనుంగవం
గనలెడుదంటకెంపున మొగంబునఁ బడ్మెడు ఘర్మజాలకం
బును నిటలంబునం దనరు భ్రూకుటియున్ భయముం దనర్ప ని
ట్లను నతఁ డొజ్జ గన్గొని నిరంతరవిస్ఫురితాధరోష్ఠుఁడై.

8


ఉ.

అక్కట బ్రహ్మబంధువ దురాత్మక నాపగవానికీర్తనం
బెక్కడనుండి యీశిశువు నెప్పగిదిం జదివించి తిజ్జగం
బెక్కటి యేలు నామహిమ యేమియుఁ గైకొన కివ్విధంబునం
దక్కువపా టొనర్చితి వృథాపరిజల్పనకల్పనంబునన్.

9


వ.

అనిన నసురేశ్వరునకు నుపాధ్యాయుం డిట్లనియె.

10


చ.

కినియకు దైత్యనాథ యొకకీడును నాదెస లేదు చెప్ప నీ
తనయుఁడు వక్రశీలుఁడు నితాంతనయోక్తుల యేను సెప్పఁగా
వినక నిజేచ్ఛమైఁ గడఁగి వేమఱు నిట్లని యుగ్గడించు నీ
యనువున నిట్టికోరడపుటాలరి శిక్షల కేల చేపడున్.

11


వ.

అనవుడు నతండు కుమారుం గనుంగొని.

12


క.

ఓవత్స నీవు చెప్పిన, యీవిధ మేఁ జెప్ప ననియె నిదె యొజ్జలు నీ
కేవాఁడు గఱపె నేర్పడఁ, గా వెఱవక చెప్పు మట్టిఖలు దండింతున్.

13


ఉ.

నావుడు దైత్యరాజకులనందనుఁ డిట్లను సర్వభూతస
ద్భావములందు నుండి పనుపం గఱపంగఁ బ్రభుం డొకండు మా
దేవుఁడు వాసుదేవుఁడు సుధీసువిధేయుఁడు చిత్సుఖోదయ
శ్రీవరుఁ డింతకంటె మఱి చెప్పఁగలండె ప్రశాస్త్రి యెవ్వఁడున్.

14


ఆ.

అనిన మండిపడి సురారి దురాత్మక, యేను జగములెల్ల నేలువాఁడ
విష్ణుఁ డనఁగఁ గలఁడు వేఱొకం డనియెద, వేల చెడితి రోరి యెవ్వఁ డతఁడు.

15