పుట:నృసింహపురాణము.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

59


మ.

ధరణీమండలి నెందునుం బరఁగి పాతాళంబునం బర్వి ని
ర్జరనాథప్రముఖామరాఖిలనివాసశ్రేణులం దోలిమై
నెరసెన్ బంకజసంభవాలయమునన్ నిండారె నవ్వేళ శ్రీ
కరదైతేయతనూభవోద్భవకథాకల్యాణ ముద్ఘోషమై.

141


క.

శ్రీకాంతునగరులోనగు, వైకుంఠపురంబు నిత్యవైభవములతో
నేకోత్సవ మయ్యె శుభ, శ్లోకుం డగుదైత్యరాజసుతుజన్మమునన్.

142


మ.

స్వరసౌందర్య మెలర్ప మెల్లన శ్రుతుల్ సారించి యొయ్యొయ్య సు
స్థిరహర్షంబున యజ్ఞకోటి తలయెత్తెన్ బూజ్యధర్మార్థమో
క్షరహస్యావలి యల్లనల్ల మెలఁగంగా నుత్సహించె న్నిరం
తరదైతేయభయం బొకించుక ప్రశాంతంబై వణంకెన్ దగన్.

143


చ.

దినకరుఁ డుల్లసిల్లెఁ బటుదీప్తిఁ బ్రదక్షిణభాసురార్చియై
యనలము దేజరల్లె మహిమాంచితసౌరభరమ్యలీలతో
ననిలుఁడు సంచరించె విమలాకృతి నంతయు నొప్పె దిక్కు లెం
దును భువనైకమంగళము దోఁచువిధంబు దలిర్ప నత్తఱిన్.

144


వ.

దైత్యపతియును బుత్రోత్సవప్రమోదమానసుం డగుచుఁ గవిప్రముఖభూసురలోకంబు
నతిలోకధననివహదానంబుల నానందహృదయులై యానందంబు నొందించి బంధుజ
నంబులు ప్రమోదంబు నొందం గుమారునకు జాతికర్మాదిసంస్కారంబులు గురునిర్ది
ష్టప్రకారంబున నిర్వర్తించిన నిజజన్మంబున నఖిలలోకప్రహ్లాదం బొనరించుటం జేసి
బాలునకుఁ బ్రహ్లాదుం డనునామధేయం బొనరించె. నంత.

145


గీ.

అంబగర్భంబు వెడలినయది మొదలుగ, విష్ణుపదకమలధ్యానవివశుఁ డగుచు
నసురరాజతనూభవుఁ డమృతవృష్టిఁ, దడుపఁబడువాఁడపోలె వర్ధనము నొందె.

146


సీ.

పసిపాపఁడై తాను బవడించుకాలంబు వటపత్రశయనుభావంబు దలచుఁ
జెలువొందఁగా బోరగిల శయ్య దడవెడుతఱి కూర్మమూర్తిఁ జిత్తమున నిలుపు
రెండుమూఁ డడుగు లొండొండ తట్టాడునప్పుడు త్రివిక్రమలీలఁ బట్టి చూచు
లోలత వెన్నలు బాలు గ్రోలెడునాఁడు గోపాలసంస్కృతిఁ గూర్చు నాత్మ


ఆ.

బరమపురుషభూతభావికభవ్యావ, తారబోధమహిమఁ దగ నెఱింగి
యొం డెఱుంగఁ డంబుజోదరధ్యానత, త్పరత యొకటి కాని బాలకుండు.

147


చ.

తొలితొలి యెల్లపాపములు దొక్కుచుఁ బల్కెడునట్టితియ్యపుం
బలుకుల నచ్యుతాహ్వయముఁ బల్మరుఁ బేర్కొను వెండి పల్కు నిం
పెలయఁగ నంబ లక్ష్మీజగదేకజనేశ ముకుంద యంచు న
త్యలఘుతరప్రబోధమధురాక్షరవాక్యవివేకదక్షుఁడై.

148