పుట:నృసింహపురాణము.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

55


క.

లలితోత్తరచ్ఛదంబగు, తలిమంబునఁ దాను హృదయదయితయు రాగా
కులసుప్తిఁ బొందె గంగా, పులినగతాభ్రము మహేంద్రపురదంతిక్రియన్.

104


వ.

అంత.

105


క.

కలఁ గాంచి యసురవల్లభు, కులభామిని మేలుకాంచి కుతుకాద్భుతసం
చలతాపరవశయై యా, కులభావము నొందె వెండి కొండొకవడికిన్.

106


తే.

పూర్వదేవవిభుండు ప్రబోధుఁడయ్యె, సతి నిజస్వప్నవృత్తంబు పతికిఁ జెప్ప
వెఱచి మతి నున్చికొనియుండె విచలమధుప, కేలి సుప్తపంకజయగునలినిపోలె.

107


ఉ.

రాతిరియెల్ల జాఱి ననురాగముతోడఁ గుముద్వతీరతిన్
బ్రీతి భజించి ఖేదమునఁ బ్రేయసియున్ సొగియంగ దాన ను
ద్భూతపరిశ్రమార్తుఁడగుపోలికఁ జంధ్రుఁడు పశ్చిమాబ్ధి శ
య్యాతలసుప్తికై డిగి యనల్పవిభావికళాంగరాగుఁడై.

108


ఉ.

చల్లనివాఁడు గావున నిశాకరుప్రాపున దీప్తిలీలమై
నెల్లజగంబులు న్మిగిలి యిమ్ముల నుండితి మింత నెంతయున్
దెల్లము తీవ్రమూర్తి యొరుతేజము పైఁపడుభానుఁ గూడి వ
ర్తిల్లఁగవచ్చునే యనుగతిన్ దివి చుక్క లడంగెఁ దోడుతోన్.

109


తే.

అంచితోద్యానవాటిలనందునవలి, భాతి విదళితకుసుమవిభాతి యమరె
నప్పు డరయంగఁ చంద్రవరాబ్ధివెల్లి, డొంకి చనఁ దోఁచునురువుతెట్టువ లనంగ.

110


సీ.

వెడవెడ మూతులు విచ్చుతామరలపై సుడిసి నెత్తావులు సూఱలాడి
యనుఁగుఁదోఁటలు చొచ్చి యలరుతేనియఁ జేసి యెలదేఁటిపదుపులఁ జెలఁగి నడచి
రాయంచకవలనిద్రలు దెల్పి కొలఁకులఁ దరఁగ యుయ్యలయాట దగులుపఱిచి
సోర్ణగండులు చొచ్చి సురతభేదమునందుఁ జెలువలఁ జెలువుర సేదదేర్చి


తే.

యడరి గృహపతాకికలకు నాటగఱపి, ప్రోది నెమళులయెఱకలపొదులు విచ్చి
మందసంచారముగ సుకుమార మగుచు, మెఱసె బ్రత్యూషసమయసమీరణంబు.

111


క.

రవిరాఁకకుఁ బూర్వదిశా, యువతి గృహాంగణము కుంకుమోదకసేక
ప్రవిభాతమయ్యె ననఁగా, నవారుణోదయవిజృంభణము విలసిల్లెన్.

112


మ.

సరసస్నేహఘనంబు లాయతదిశాసంసక్తముల్ కజ్జల
స్ఫురితోపాంతము లిష్టభూరివిషయంబుల్ కామినీనేత్రభా
సురరోచుల్ దము నేఁడు చెంచుకరణిన్ సుస్నిగ్ధరాగంబులై
పరఁగంగా వెలవెల్లనయ్యె గృహదీపవ్రాతముల్ వేకువన్.

113


మ.

అలిమంజులగీతులం బటుతరంగాలోలనాదంబులుం
విలసత్కీరలతాదికీర్ణసుమనోవృష్టిప్రచారంబులుం