పుట:నృసింహపురాణము.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

54

నృసింహపురాణము


ఉ.

అందఱఁ గైకొనం బనిచి యాదటఁ గాంతయుఁ దాను నొక్కకో
రం దనుపార దివ్యమదిరామధురామృతపానకేలి యం
దంద యొనర్పఁగాఁ దొడఁగె నంబురుహాక్షుల విభ్రమక్రియా
కందళితంబులైన సవికారవిహారము లింపుఁ బెంపుగన్.

94


క.

ఆరమణులమదిరారస, పూరితచషకములఁ దోఁచు పూర్ణేందుఁడు పొ
ల్పారెను వాసనకై క, ర్పూరంపుంబల్కలిడినపోలిక యమరన్.

95


చ.

నెలఁత యొకర్తు చేతిహరినీలశిలామయపాత్రఁ బూర్ణసం
చలితతరంగయై పొదలు వారుణిఁ దోఁచుసుధాంశుమండలం
బలము కరాళరాహువదనాహళి స్రుక్కి కరంబుఁ బిమ్మటం
గలఁగి పొరింబొరిన్ వడఁకుకైవడిఁ గానఁగనయ్యె నయ్యెడన్.

96


చ.

సుచిరపానపాత్రమున సుందరి యొక్కతె కేల నిండుచం
దురుఁడు ప్రకంపితాంగములతోఁ దిలకించెఁ దదాననాంబుజ
స్ఫురితవికాసవైభవము సొంపు లడంకువ మ్రుచ్చితించి చె
చ్చెరఁ జనుదెంచి పట్టువడి చేడ్పడి భీతి వడంకుచాడ్పునన్.

97


చ.

పొలఁతుక యోర్తె యొప్పు మధుపూరితిపాత్రికఁ గానవచ్చు ను
జ్జ్వలహిమధాముచేతఁ దనవక్త్రముకాంతికిఁ గాంతిపూరముల్
గలయఁగఁ చేర్చి త్రచ్చి యొడికంబుగఁ బుచ్చిన వెన్నకల్లుతోఁ
గలసి కరంచి క్రోలుటకుఁగా నిడికొన్న తెఱంగునం దగన్.

98


ఉ.

ఈరమణీలలామవదనేందునిఁ జెంది పవిత్ర యైన యి
వ్వారుణిఁ గాని పాయదు ధృవంబుగ నాత్మకలంక మంచు నిం
పార మునింగెఁ గాక యమృతాంశుఁ డనన్ బ్రతిబింబచంద్రుఁ డొ
ప్పార నొకర్తు చేతిసముదంచితకాంచనపానపాత్రికన్.

98


తే.

చషకమునఁ గామినిముఖచంద్రుఁడును సు, ధాంశుఁడును బింబితాంగులై యలరుటొప్పె
నర్థిఁ దమలోనఁ జెలిమిచేయంగ శపథ, మునకు వరుణతనూజలో మునిఁగినట్లు.

100


వ.

ఆసమయంబున.

101


చ.

ఎనసినరోగబీజమున నీరిక లెత్తిన దర్పహాసముల్
ఘనతరశాఖలై యలమొగంబులఁ గెంపులు పల్లవిచ్ఛవిన్
బనుపడ వాలుకన్గొనలఁ బర్వుమెఱుంగులు పుష్సలీలగాఁ
దనరె నితంబినీజనమదద్ఘుషరూఢి సురాంబుసేచనన్.

102


వ.

ఇట్లు మదిరాపానమత్త లైనమత్తకాశినుల యుద్వృత్తవిహారంబులు నుత్తమలావణ్య
సంస్కారంబులు నృత్తగీతవాద్యకళావిలాసంబులు గారవించుచు సాంద్రానందహృ
దయుండై పెద్దయుం బ్రొద్దు వినోదించి యందఱం బోవంబనిచి.

103