పుట:నృసింహపురాణము.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

53


వ.

ఇ ట్లుదయించి.

85


చ.

దిసలనుగొమ్మ లొయ్య నతిదీర్ఘములైనకరంబులన్ బ్రియం
బెసఁగఁగ నూది నిక్కి రజనీశ్వరుఁ డున్నతలీలఁ దేర్చునా
కసమనుపేరిభూరుహము కాంతనిరంతరతారకాలస
త్కుసుమచయంబు గోయుటకొకో యనఁ బ్రాఁకె సముత్సుకాకృతిన్.

86


ఉ.

వెన్నెలవెల్లిపాల్కడలి వ్రేఁకదనంబునఁ జేర్చి దిక్కులున్
మిన్నును ముంచి ముందు రజనీకరబింబము కుండలీభవ
త్పన్నగతల్పకల్పనముభంగిఁ దనర్చెఁ దదంతరంబునన్
వెన్నునిభంగిఁ జూడ్కులకు వేడ్క యొనర్చెఁ గలంక మత్తఱిన్.

87


చ.

వడిగొని ఱేకులుప్పతిల వాలినకేసరమున్ దలిర్పఁ బు
ప్పొడిదలమెక్కి తేనియలు పొంగి తరంగలుఁగాఁ జెలంగి పైఁ
బడునెలదేఁటిదాటులకుఁ బండువలై నవసౌరభంబు లు
గ్గడువుగ నుల్లసిల్లె ఘనకైరవషండము నిండువెన్నెలన్.

88


ఉ.

వెన్నెలవెల్లపచ్చడము విచ్చిన యంబరశయ్యమీఁదఁ బే
రన్నున నుండి దిగ్వనిత లాదటఁ జుట్టును గొల్వ రాత్రియన్
కన్నియకూర్మి చిక్క దనకౌఁగిటఁ జేర్చి సుఖించినాఁడనన్
జెన్ను వహించెఁ జందురుఁడు శ్రీకమనీయకళంకరేఖతోన్.

89


సీ.

కరఁగెడువనచంద్రకాంతోపలంబులఁ దఱచుసోనలఁ గడుఁ దలముకొనుచుఁ
జటులచకోరసంచయములయెఱకల గర్వంపుదాటులఁ గడలుకొనుచు
విరియుకైరవములవిపులరంధ్రములపైఁ దీవ్రంబుగాఁ గ్రమ్మి త్రిప్పుకొనుచుఁ
గామినీజనములకమనీయవిభ్రమస్మితకాంతిలహరుల మెండుకొనుచుఁ
ఆ. బొదలిపొదలి చదలఁ బొంగారిపొంగారి, మించిమించి దిశలు ముంచిముంచి
యభిమంతేంద్రుచంద్రికాంభోధి యఖిలంబు, నీటనిట్టలముగ నిట్టఁబొడిచె.

90


వ.

ఇ ట్లతిమనోహరగంభీరధీరం బైనసుధాకరకాంతిపూరంబు రాత్రి యనుతలంపుఁ దోఁ
పనీక తమం బనునామంబును విననీక యవ్యక్త యనుశంక నంకురింపనీక లోచనం
బులకు నమృతసేవనంబును, శరీరంబునకుఁ జందనాసారంబును, నంతరంగంబునకు
నానందతరంగంబును నగుచు విజృంభించినసమయంబున.

91


క.

తనదేవియుఁ దానును న, ద్దనుజవిభుఁడు విమలసౌధతలమునఁ గాంతా
జనపరివృతుఁడై సురతరు, జనితములగు మధురమధురసంబులు వేడ్కన్.

92


క.

తెప్పించి సహజసౌరభ, మొప్పార దివ్యరుచిసమున్నుతసములై
యుప్పొంగువానిఁ గనకపుఁ, జిప్పల నిండించె మదము చిప్పిలుచుండన్.

93