పుట:నృసింహపురాణము.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

47


భ్యస్తోద్యద్భవదీయమూర్తివిభవుల్ ప్రాజ్ఞుల్ మహామాంత్రికుల్
హస్తోత్ప్రేయసురాంఘ్రిపం బయినని న్నర్థించుదాసుల్ హరీ.

29


క.

వేదము లాదిగఁ గలయ, ష్టాదశవిద్యలకు నీవ స్రష్టవు దత్త
ద్బోదకులును భవదాజ్ఞా, పాదకులు సమస్తధర్మపాలనచతురా.

30


సీ.

జలములు సృజియించి జలములయందు నీయంచితబీజంబు నావహించి
యది యప్రమేయమహాద్భుతాండస్వరూపంబునఁ బెంపారఁ బద్మభవుఁడు
జనియించె నందుఁ దజ్జాతులు భృగుమరీచ్యాదులచేత సురాసురారి
వివిధభూతోద్భవవిస్తార మేపారి త్రిభువనవ్యాప్తి నుద్దీప్త మయ్యె


గీ.

నింతయును జూపు వడువంగ నెంతయును బ్ర, వీణయై దేవ నీమాయ వినుతి కెక్కె
విమలకమలాక్ష సదవనక్షమకటాక్ష, విగతపరితాపహృద్దీప విశ్వరూప.

31


క.

కేవలకరుణామూర్తివి, గావున భక్తాభయత్వకరణము పని నీ
విశ్వము గాఁచుటకై , శ్రీవల్లభ యపుడు నవసరింతు నిజేచ్ఛన్.

32


చ.

కడఁక దలిర్ప నీవు మధుకైటభదైత్యులఁ జక్రధారచే
మెడలు దెగంగ వేయునెడ మిక్కుటమైనతదీయరక్తముల్
వడిసినయోడికల్ నెరయ వ్రాసినలత్తుకభంగిఁ జోద్యపుం
దొడవుగ నొప్పు నీతొడపు తోరపుటొప్పు దలంతు మీశ్వరా.

33


చ.

చదువులు గోలుపోయి యొకజాడయుఁ గానక బమ్మరించు న
మ్ముదుసలివేల్పు చేర్చి వెస మ్రుచ్చుబడిం బ్రళయాబ్ధినీట గ్ర
క్కదలఁగ దాడివెట్టిన నఖర్వభవత్తిమిరూప మిప్పుడున్
మదరుని గ్రోలుచుండు మునిమానసపూరములం జగన్నిధీ.

34


చ.

కమఠతనూవిలాసమున గర్వపుఁగొండ ధరించుఠేవ నీ
యమృతము దెచ్చి యాశ్రితజనావలి కిచ్చితి నేఁడు నమ్మహా
కమఠతనూవిలాసము దగన్ దలఁపన్ గొనియాడఁ గన్నవా
రమృతముఁ గాంచి నిర్మలసుఖాంబుధిఁ దేలుదు రార్తరక్షకా.

35


చ.

గొరిజలత్రొక్కునం బ్రిదిలి కుండలిభర్త యొదుంగ నూర్పులం
దెరలి మహార్ణవోదకము త్రిప్పుకొనం బటురోషతాడనన్
జిరిఁగి యజాండకర్పరము చిల్లులువోవఁగ యజ్ఞపోత్రివై
ధర పదిలంబుగా నిడిన తావకలీలఁ దలంతు మవ్యయా.

36


ఉ.

భేదములేక యజ్జమయకేసరముల్ గదలంగ విస్ఫుర
న్మేదురఘోషితధ్వను లమేయములై ప్రణవస్వరూపతన్
రోదసి నిండఁగా హయశిరోవపు వొప్ప యుగాంతసంహృతిన్
వేదము లుధ్ధరించిన పవిత్రయశుండవు నీవు శ్రీనిధీ.

37