పుట:నృసింహపురాణము.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

46

నృసింహపురాణము


పాక్షరవాక్యరూపులు నిరాకృతకోపులు సంయమక్షమా
శిక్షితు లక్షయుల్ నినుభజించుమహాత్ములు నీరజోదరా.

21


చ.

తమతమపూర్వవాసనలఁ దత్పరు లై వివిధాగమోక్తకృ
త్యములు వహించె భవ్యపరతత్వము నయ్యయిసంజ్ఞలం బ్రయ
త్నమునఁ దలంచుసంయతమనస్కుల కెల్లను జేరుచోటు శ్రీ
రమణ భవాత్సదంబు సుచిరస్థితి నేఱుల కబ్ధిచాడ్పునన్.

22


ఉ.

విద్యల కెల్ల నాద్యుఁడును వేద్యుఁడు నై తనరారునిన్ను న
భ్యుద్యతకర్మరూపముగ నుల్లమునం దలపోసి యెంతయుం
జోద్యపుభక్తి యజ్ఞపురుషుం డని పూని భజింతు రెందుఁ ద్రై
విద్యలు నాకలోకపదవీపదవిప్ర త్రిలోకనాయకా.

23


శా.

దృష్టాదృష్టఫలస్పృహావిముఖు లై దిక్పూర్వతత్త్వక్రియా
సృష్టిం బ్రస్ఫుటతీవ్రబోధమున నుత్సేకించి యవ్యక్తసం
సృష్టిన్ బాసి నిరస్తవైకృతనిదాసీవాత్ము షడ్వింశు వి
స్పష్టైశ్వర్యుని నిన్ను సాంఖ్యు లెలమిన్ భావింతు రాత్మేశ్వరా.

24


చ.

యమనియమాభివర్ధితము లై మగుడంగ మనశ్శరీరముల్
శమితముగా మరుచ్చయము సంతతజీవపరాత్మతత్వరూ
పములు విభేద మై మఱపు పాటిలి కాలము మ్రింగి యోగివ
ర్గము గను చిత్సుఖానుభవగర్వము సర్వము నీవ కేశవా.

25


చ.

పరఁగుపదార్థపంచకము పాశము లై తనుఁ జుట్టఁ దూలుచున్
దిరిగెడుజీవుఁడున్ బశువు దేశికపుణ్యకటాక్షవీథిఁ ద
త్పరమతిఁ జేరఁగా నపరబాధవిముక్తి శుభంబు నిచ్చునీ
శ్వరుఁడుగ ని న్నెఱుంగురురు శైవులు శాశ్వతచిన్మయాత్మకా.

26


ఉ.

దాస్య మొకండునుం బరమధర్మముగాఁ గొని యన్యధర్మ మా
శాస్యముగా గణింపక యసంశయనిశ్చలభక్తిసంతతో
పాస్యు నశేషభవ్యపురుషార్థభవైకవిధాయి ని న్ననా
లస్యతఁ బంచరాత్రులు దలంచి భజింతురు భక్తవత్సలా.

27


శా.

ద్వైతభ్రాంతివికల్పితం బఖిలమున్ స్వప్నేంద్రజాలో మం
బై తూలన్ పృథురజ్ఞుసర్పసదృశవ్యామోహివిచ్ఛేదనం
బై తత్త్వజ్ఞత యావహిల్లి యపరోక్షాభేదవిత్సౌఖ్యవి
ఖ్యాతుం గాంతురు నిన్ను నౌపనిషధుల్ కళ్యాణనారాయణా.

28


శా.

ధ్వస్తాశేషమతాఖిలాత్మతనుచేతశ్శుద్ధు లుక్తాంగవి
న్యస్తప్రస్తుతమంత్రవర్ణులు నిరస్తాలస్యు లంతశ్శమా