పుట:నృసింహపురాణము.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

45


వివాహకౌతూహలియును, నిరంతరవనవాసి యయ్యును ననంతభోగేశ్వరుండును,
గుణరహితుం డయ్యును సాధుజనపూజనీయుండును, జనవిముఖుం డయ్యును
భవప్రియుండును, గోత్రోద్ధరణసమర్థుం డయ్యును సమస్తలోకబాహ్యుండును,
విగతబంధుండయ్యను సతతసన్నిహితపితామహుండును నగుచు పుణ్యంబు
లకు నాధారంబును, నాపదలకుఁ బ్రతీకారంబును, నధర్మంబునకు నవమానంబును,
మంగళంబులకు నాస్థానంబును, సత్వంబునకుఁ బరమమిత్రంబును, నాగమార్థంబులకు
నాదిసూత్రంబును, రక్షకు మూలంబును, మోక్షంబునకు నాలవాలంబును, విజ్ఞానం
బునకు నిర్దేశంబును, బూజాస్తోత్రంబులకు నభిగమ్యప్రదేశంబును నగుచు నొప్పు
చున్న దేవాదిదేవుఁ, బురాణపురుషుఁ, బురుషోత్తముఁ, బ్రకృతిపురుషుఁ, బురుషా
ధీశ్వరుఁ, బరమేశ్వరు నంత నాలోకించి.

14


క.

అందంద చాగి మ్రొక్కుచు, బృందారకు లధికభక్తి భీతవికాసా
నందంబులు డెందంబుల, సందడి గొన మస్తకప్రశస్తాంజలులై.

15


క.

ఆవిశ్వరూపరూపము, భావించుచుఁ దత్ప్రభావభంగుల మది సం
భావించుచుఁ దత్పరమతు, లై వినుతింపంగఁ దొడఁగి నప్పరమాత్మున్.

16


ఉ.

శ్రీవసుధాకళత్ర యతసీసుమనోతిమనోజ్ఞగాత్ర మా
యావిహితత్రిలోక నిగమార్థవివేక విపాకభవ్యసం
సేవక సౌమ్యమానసవశీకృతరూప భవాంధకారని
ర్ధాననదీప దీప్తనవతామరసేక్షణ విశ్వరక్షణా.

17


చ.

భవదురునాభిరంధ్రభవపద్మరజఃపరిమాణపాకసం
భవుఁడు విధాత తద్విమలభావకళాకణమాత్రవైభవో
ద్భవము జగంబు తద్వివిధభంగికసర్గములోన నొక్కరుం
డివి యని నిశ్చయింపఁగలఁడే భవదీయగుణంబు లచ్యుతా.

18


ఉ.

ఎందును నిన్నుఁ గన్న జను లెందును గల్గరు వెండి యెద్దెసం
జెందవు నిన్ను నెద్దెసలఁ జెందనిక్రించులభక్తి నొక్కటన్
బొందు గొనంగఁ జాలు కృతపుణ్యులు గల్గినఁ జాలువారికిన్
బొందగు నీలసత్కరుణ పుణ్యయశోమహనీయ మాధవా.

19


శా.

విన్నంజాలు భవన్మహత్త్వము భవద్విజ్ఞానసద్గోష్ఠియం
దున్నంజాలు భవత్పదాంబురుహసేవోత్సాహసంపన్నులం
గన్నంజాలు భవత్సమంచితజగత్కల్యాణనామంబుఁ బే
ర్కొన్నంజాలు నరుండు శాశ్వతశుభారూఢుండు లక్ష్మీశ్వరా.

20


ఉ.

అక్షరయోగయుక్తులు సమంచితసత్యదయానురక్తు లా
లక్షితసత్యధర్ములు విలంఘితకర్ములు బుద్ధికల్పితా