పుట:నృసింహపురాణము.pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

44

నృసింహపురాణము


మౌక్తికంబులుం దమయందుఁ బ్రతిబింబితంబు లగుటవలన మధురస్మితలతాభిజగర్భం
బులయోజ రాజిల్లు కమ్రకపోలతలంబులును, సుప్రసాదాలాపసమయంబుల నధ
రబింబప్రభాపటలపాటలంబగుటవలన లోకరంజితంబుల నర్థంబుల నతిసమర్థంబులగు
విమలవాక్యస్వరూపంబులరూపున దీపించుసితిదంతకరకలాపంబులును, గొలందివడని
నిడుదతనంబున నిగుడువెడఁదకన్నుఁగవకు నిరుదెసల కర్ణోపాంతంబులు విశ్రాంతసీమ
లగుటకుం దగి నడుమం దాన నిలిచిన ననాయతం బై సుగంధఘ్రాణపపనపరిమిళితపు
రోభాగం బగుచుఁ దనరారుఘనతరఘ్రాణంబును, దెలిమోముచందురుం గొలువఁ
జేరినకుముదవదనవికాసంబుల మాసరంబులమాడ్కి నలుదిక్కులం బిక్కటిల్ల నుత్ఫు
ల్లలోచనరుచినిచయంబులు సకలసురాసురస్థితివిలయంబులు నిజకటాక్షవిక్షేపవిభ
వంబులకు నధీనంబులుగాఁ బెంపారు తొంగలిఱెప్పలయొప్పిదంబుమీఁదఁ బ్రతి
బింబించె ననఁ బూర్వవిలసితంబు గలిగెంచు భ్రూయుగంబును, శిరోభూషణపద్మ
రాగరత్నంబునఁ బరఁగురాగంబు గలయఁ బర్వికెంబట్టు తలసుట్టిన యట్టియిట్టలం
పుఁబొలుపు పుట్టింపఁ బెంపారువిశాలమౌళిసన్నాహంబును నగుచు నఖిలముని
జనధ్యేయప్రకారం బైనయాకారంబు నిర్వికారసంస్కారంబుల నుదారంబు
లగుచునుండ, నిబిడాంజనశ్యామం బగునిజదేహధామంబున బహులస్తోమంబున
దత్ప్రదేశంబంతయుఁ గోమలతమాలపల్లవోపహారంబుల విస్ఫారంబు లైనమాడ్కిం
జూడ్కులకు వేడ్కలు నిండింపఁ, బ్రౌఢపర్యంకభుజంగఫణామణీమరీచులు మేనం
గలయబెరసి జలనిధివీచికాస్ఫాలనలగ్నంబు లగుప్రవాళాంకురంబు లనుశంక నంకు
రింపఁజేయు మహారత్నరచితంబు లైనసభాస్తంభతోరణకనాటకుట్టిమకుడ్యవేదీవి
తానాదులను దేజోమహనీయంబు లగునభ్యంజనశరీరంబులను బ్రతిఫలి యైననిజ
మూర్తి దా నఖిలచరాచరాంతర్గతుం డగుట ప్రత్యక్షంబుగాఁ దెలుపంబూనినతెఱం
గునఁ దేజరిల్లు సాగరకన్యకాకరసరోరుహసౌరభసంభావితంబు లై మొరయు మధు
కరంబులు సాకారంబులై కొలుచుసకలశబ్దమంత్రాక్షరజాలంబులకు ననుగలంబులై కలసి
మెలఁగ మూర్తంబులై సర్వాగమంబులు నేమేమి యని యుత్తమాంగంబులు మంగళ
చరణపీఠంబులుగా నమర్ప నొగ్గి డగ్గఱికొలువ, సురుచిరప్రతిష్ఠాలాపంబులు గోరి
యశేషధర్మవిశేషంబులు నంగీకృతాకృతులై చేరి కృపాకటాక్షంబు లపేక్షింప,
సర్వలోకశరణ్యుండును, సర్వదేవతావరేణ్యుండును, సర్వయోగాగ్రగణ్యుండును
నగుచు శ్రీదేవీవిలోచనచకోరంబులు నిజవదనేందుచంద్రికాప్రవాహంబుల నోలలా
డుచుండ, నాత్మీయమనోరథమధుపంబులు తదీయలావణ్యమధురసంబులఁ దనివిలేని
యనువునం గ్రోలి క్రాలుచుండ, నమ్మహాదేవి నెమ్మేనుదీఁగ దనబాహుశాఖలం దగిలి
ధన్యవిలాసంబుల భాసిల్లుచుండఁ, బుండరీకాక్షుం డయ్యును ననురక్తావలోకనుం
డును, నీలవర్ణుం డయ్యును దరహాసధవళితకపోలుండును, గమలాకళత్రుం డయ్యును