పుట:నృసింహపురాణము.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

తృతీయాశ్వాసము

శ్రీమద్గరుగరుడాచల
ధామ సుధాధామతీవ్రధానుసహస్రో
ద్దామద్యుతి తేజోనిధి
సీమ శ్రీమహితదేహ శ్రీనరసింహా.

1


వ.

దేవా రోమహర్షణుండు మహర్షుల కిట్లనియె. నంత బృహస్పతిమతంబు తమకు నభి
మతంబుగా నేకమతంబున నమృతాశనులు నముచితాశను మున్నిడుకొని యప్ప్రొద్దు
కదలి యుత్తరాభిముఖులై చని.

2


మహాస్రగ్ధర.

కని రుగ్రగ్రాహవక్రగ్రహణఘుమఘుమాకారకల్లోలడోలా
స్వసనప్రద్యోతకేళీసరభసఫణభృచ్చారుజూటాగ్రజాగ్ర
ద్ఘనరత్నోదంచితోద్యత్కటకుటిలమయూఖచ్ఛటాటోపమిథ్యా
జనితౌర్వారంభశుంభత్సలిలనివహనిస్తంద్రు రత్నాకరేంద్రున్.

3


వ.

కని తదీయమహామహిమకు నంతరంగంబులఁ గౌతూహలాద్భుతానందంబులు సంద
డింప నందఱుఁ దమలో నిట్లనిరి.

4


సీ.

కల్పాంతవేళ భీకరసూకరాకృతిఁ దనరి విచ్చలవిడిఁ దఱసియాడె
నఖిలంబు మ్రింగి మాయాశిశుమూర్తియై లీలమైఁ దనయిచ్చఁ దేలియాడె
శ్రుతిచోరుపైఁ గిన్క చూపి మీనాకార మింపారఁ దనివోవ నీదియాడె
నమృతంబునెపమున నచలంబు లో వైచి తనయోపుకొలఁదులఁ ద్రచ్చియాడె


గీ.

నెపుడు పాయ కున్నట్టివాఁ డిందు నిమ్ము, కుందుఁ డబ్ధీంద్రుపై నెంతకూర్మి గలదొ?
యఖిలజగదీశ్వరున కింత యనుగలముగ, నేమితప మొనరించెనో యిప్పయోధి.

5


చ.

ఇది యొకఁ డేల యీజగము లిన్నియుఁ జెన్నునఁ గన్నతల్లి బ
ల్లిదుఁ డగుశౌరిపేరురము లీలమెయిం దనయాటయిల్లుగా
ముదము దలిర్ప నొప్పెసఁగుముద్దియ యీతనికూఁతు రట్టె యీ
యుదధివరేణ్యుపుణ్యమున కొండొకఁ డెందును నీడు గల్గునే.

6