పుట:నృసింహపురాణము.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

40

నృసింహపురాణము


పాదపద్మంబులు చేరి మనతెఱఁ గంతయు విన్నవింతము. మున్ను చెప్పితి. హరి
శరణాగతుల యాపదలఁ బాపనోపు. నాపురుషుండు మనకు నెయ్యదికర్తవ్యంబు
గా నానతిచ్చెఁ దత్ప్రకారంబున నపకారులకుఁ బ్రతికారంబు చేయుద మిదియ
నిశ్చయంబు గావున.

144


మత్తకోకిల.

రండు పోదము లెండు వేగమ ప్రస్ఫురత్కులిశాయుధా
ఖండఖేలనహేతిభీతనగవ్రజాభయదాయితా
చండచండతరంగసంభ్రమసంప్రవర్ధకి వార్థికిన్
బుండరీకదళాక్షమందిరభూమికిన్ మహినేమికిన్.

145


వ.

అని సురలకు గురుండు వితథం బగునీతిపథంబున బరమహితం బుపదేశించె నని
దేవశ్రవునివలన గాలవుండు వినినపథంబు విశదవిస్తారంబుగా నుపన్యసించె.

146


ఆశ్వాసాంతము

క.

శ్రీతులసీదళదామ, ద్యోతారుణహారికిరణయుతకౌస్తుభర
త్నాతపరచితేంద్రధను, స్ఫీతనవినాంబుధరగభీరశుభాంగా.

147


భుజంగప్రయాతము.

మహాంభోధికల్లోలమాలావిలోల, న్మహాభోగిశయ్యాసనాక్రాంతకేళీ
మహాశక్తిముక్తోపమానాత్మమాయా, మహాయంత్రకభ్రామ్యమాణత్రిలోకా.

148


క.

వైకుంఠనాథ సమద, శ్రీకంఠగ్రహణనిపుణశీల విరించి
శ్రీకంఠాదికమూర్తిమ, యాకుంఠనిజైకచిన్మయాకార హరీ.

149


స్రగ్విణి.

సత్యసత్యాకుచోత్సంగసంగప్రియా, మత్యమత్యంతరోన్ముక్తముక్తస్తుతా
నిత్యనిత్యోదితోన్నిద్రనిద్రావతా, దిత్యదిత్యాత్మజోద్రేకరేకాపహా.

150


గద్య.

ఇది శ్రీశంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్యధుర్య
శ్రీసూర్యకవిమిత్రసంభవ శంభుదాసలక్షణాభిధేయ ఎఱ్ఱయనామధేయప్రణీతంబైన
శ్రీలక్ష్మీనరసింహావతారం బనుపురాణకధయందు ద్వితీయాశ్వాసము.