పుట:నృసింహపురాణము.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

38

నృసింహపురాణము


చ.

సరసిజసంభవుండు హరి శర్వుఁ డనంగఁ గలారె వేట యొ
క్కరుఁడు జగత్త్రయంబునకుఁ గర్తయు భర్తయు సంగ్రహర్తయున్
దిరముగ సేవ కాక యని దేవకులద్విషుఁ డాగమక్రియా
కరులకు దన్నుఁ గొల్వుఁ డని గర్వమున న్నియమించె నెల్లచోన్.

129


సీ.

భానుఁ బిల్పించి నాపంపునఁ బాయనితెరువరివై మీఁదఁ దిరుగు మనియె
జంద్రునిఁ బిలిచి నాశాసనంబున జగంబున నెల్లయోషధుల్ ప్రోవు మనియె
ననిలునిఁ బిలిచి నాయాజ్ఞఁ బ్రాణులకెల్ల వలయుప్రాణంబవై మెలఁగు మనియె
ననలునిఁ బిలిచి నాయానతియందున బాచకాదికమోజపఱుపు మనియెఁ


గీ.

దనచరిత్రంబె వర్ణింపఁ బనిచె బహువి, ధేతిహాసపురాణార్థజాతి నెల్లఁ
దన్ను వినుతింపఁ బనిచె వేదముల నెల్ల, దైత్యనాయకుఁ డఖిలవిధాయకుండు.

130


మ.

జముఁడై తాన సమస్తకర్మగతులున్ శాసించు శీతంబు నూ
ష్మము వర్షంబును దాన యయ్యయితఱిన్ సంధిల్లఁగాఁ జేయు న
ర్థముఁ గామంబును దాన కైకొని ప్రమోదం బందు ధర్మంబు మో
క్షము నాత్మీయకటాక్షలక్ష్యము లనన్ గర్వోత్కటస్వాంతుఁ డై.

131


ఉ.

నేలయుఁ గొండలుం దిశలు నింగియు దీవులు నంబురాసులున్
గాలములున్ గ్రియావళులు గాడ్పులు వహ్నులు నాకమర్త్యపా
తాళములు న్నిజాకృతులు దాల్చి సరోరుహసూతిఁ గొల్చున
ట్లాలఘుశీలుఁ గొల్చు సదయాత్మత యేర్పడ వచ్చు నిచ్చలున్.

132


వ.

ఇట్లు లోకపరమేశ్వరుం డగునసురేశ్వరుండు నిరంతరైశ్వర్యుండును, గురుభుజ
వీర్యుండును, దివిజమర్దనకార్యంబులు నవార్యంబులై చెల్లుచుండఁ జండప్రకోపదీ
పితత్రిలోకుం డగుచు ననేకసంవత్సరసహస్రంబులు సామ్రాజ్యంబు సేయుచుండ
నాఖండలప్రముఖబృందారకు లందఱు రహస్యంబునఁ గూడఁబడి గురునితోఁ గ
ర్తవ్యంబడిగిన నమ్మహామతి మరుత్పతి కిట్లనియె.

133


క.

నీతులచేఁ ద్రోవఁడు దు, ర్ణీతునియుద్రేక మెసఁగి నిగిడినయెడ లో
కాతిక్రమహేతు వగు న, హేతుకళానాశనంబు నెమ్మెయిన నగున్.

134


చ.

కడిఁదివరంబు వారిరుహగర్భునిచేఁ గొనినాఁడు వాఁడు మీ
యెడ ననిశంబుఁ బెన్బగయు నీసును రోషము నెమ్మనంబులో
జడిగొని యుండుఁ గావున నసాధ్యుఁ డవధ్యుఁడు దైత్యనాథుఁ డే
వడువునఁ బౌరుషంబుఁ గొని వాని జయించుట వ్రేఁగుఁచూడఁగన్.

135


సీ.

సామంబుచే శత్రు సాధింత మంటిమా సామంబు ఖలునందు సేమమగునె
భృత్యులతో దాయ భేదింత మంటిమా యసహాయసాహసుం డసురవరుఁడు