పుట:నృసింహపురాణము.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

36

నృసింహపురాణము


మనోవికాసభాసమానోద్యానద్యోతితరోధోంతరయు సమస్తభోగభూమియు రత్న
వతీనామధేయయు నగుమహాపురి భార్గవోపదిష్టసుముహూర్తంబునం బ్రవేశించి.

109


క.

అం దుండి సకలసంపద, లుం దనుఁ జేరంగ నఖిలలోకంబులు న
స్పందితనిజాజ్ఞ నౌఁదల, లం దాల్పఁగఁ దాల్చె రాజ్యలీలోత్సవముల్.

110


క.

దైతేయులు దానవులును, భూతనిశాచరపిశాచములు తద్దయు సం
ప్రీతిం బొదలఁగ నాతని, యాతతసామ్రాజ్య మంతకంతకుఁ బేర్చెన్.

111


ఆ.

ఆహిరణ్యకశిపు నైశ్వర్య మెంత వ, ర్ధిల్లదొడఁగె నంత దివిజకులము
పేర్మి పరఁగఁ జొచ్చెఁ బేర్చు వేసవియెండ, నెడలి యివురుచిఱుఁతమడువుపోలె.

112


క.

వైరము గొని దైత్యుఁడు దు, ర్వారభుజారంభరోషరభసాకులుఁ డై
కారింపఁ దొడఁగె నమరులఁ, బోరులు శనకు న్వినోదములుగాఁ గడిమిన్.

113


స్రగ్ధర.

వేదండోద్దండహేలావితతరథపదావిష్కృతాస్వీయభాస్వ
త్పాకాతానేకసేనాప్రకరపరికరప్రాభవాభీలలీలా
వైదగ్ధిం బేర్చి దైత్యేశ్వరుఁడు రణధురావాంఛ పైకొన్నమారై
భేదింపం ద్రుంప నొంపన్ బిఱుసనక విజృభింప నోర్వ న్నిలింఫుల్.

114


వ.

అమ్మహావీరుండు.

115


సీ.

పేర్చుచుఁ బఱదెంచుభిదురంబు ననిమొనఁ బెడచేతఁ బెడమోము వడఁగ నడచి
భీతిఁ బాఱెడిపురుహూతు వెన్కొని బాడు దలవెట్టి దర్పంబు దలకు మీర
నమరావతీపురం బంతయుఁ జూఱాడి చెలఁగి సురస్త్రీల చెరలుబట్టి
వెల్లయేనుంగును వెలిమావుఁ గైకొని మందారమును హరిచందనంబు


గీ.

పారిజాతసంతానకల్పకతరువులఁ, గొని సుమేరువిచితరత్నకోటికొండ
లర్థి ద్రవ్వి తండము గొని యమరవిభుని, కరుణ ముందల విడిచి విక్రమము మెఱసి.

116


వ.

మఱియును.

117


ఆ.

శిఖలు చూపకుండ శిక్షించి హతికి నై, నోరు దెఱవకుండ మేరవెట్టి
వేఁడియెల్ల నుడిపి విబుధారి కినుకమై, భీతిపాత్రుఁ జేసె వీతిహోత్రు.

118


సీ.

మెచ్చక యెదురైనమృత్యువుమెడఁ ద్రొక్కి క్రొవ్వాడికోఱలు ద్రెవ్వరాచి
కిన్కతో జంకించి కింకరకోటులఁ బొంకంబు చెడఁ గొంకువోవ నడిచి
మదురువుఁ గొని మాఱుమలయుకారెనుబోతు నొడిసి కొమ్ములు పట్టి ముడుఁగఁద్రోచి
మండెడుపటుకాలదండంబు చేతుల, బిసికి వేఁడిమి యార్చి బెండు చేసి


గీ.

పేదప్రాణులఁ బొరిగొనుబిరుదుమగఁడ, నగుదు వీ వని యందంద మొగముమీఁదఁ
జప్పటలు వెట్టి దైత్యుఁడు జమునిలావు, జేవయునుఁ బొల్లుగాఁ గాకుచేసి విడిచె.

119


క.

రక్కసుఁడ వయ్యు నమరుల, ది క్కొరిగితి దాయ నీవిధిం బొమ్మనుచున్