పుట:నృసింహపురాణము.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

34

నృసింహపురాణము


య్యమరవరేణ్యసంపదకు నగ్గలమై పెనుపొందువైభవం
బమరుట యేమిటం గలుగు నట్టివరంబుఁ దలంపు మింపుగన్.

96


క.

అనినఁ దగువరముఁ దననె, మ్మనమున నూహించి యసుర మఱి యిట్లనియెన్
వనజభవుఁ డింక వీఁ డే, మని వేఁడునొ యనుచు నాకులాత్మత నొందున్.

97


సీ.

దేవకులంబుచే దేవయోనులచేతఁ బికృకోటిచే దైత్యవితతిచేత
గ్రహములచేఁ దారకములచే మునులచే ననలసమీరతోయములచేత
నరులచే గిరులచేఁ దరులచేఁ బశుమృగపక్షిదంశకకీటపంక్తిచేత
నసికుంతశరపరిఘాద్యాయుధములచేఁ గాష్ఠపాషాణసంఘములచేత


గీ.

నవని నంతరిక్షంబున దినమునందు, వాసరంబులయందు శర్వరులయందు
నా కపాయంబు లేకుండ లోకవంద్య, యిచ్చు మఱి యెవ్వియును నొల్ల నింతనిజము.

98


గీ.

అనిన నిచ్చితి ననియెఁ బద్మాసనుండు, దైత్యపతియు మహాప్రసాదంబు దేవ
యనుచు నౌఁదల మోడ్పుకే లమర నొప్పి, హర్షపులకాంకురాలంకృతాంగుఁ డగుచు.

99


వ.

వనరుహసంభవుండు దితిసంభవుని ప్రభూత వరదానసంభావితుం జేసి నిజనివాసంబు
నకుం జనియె. నసురేశ్వరుండును నమందానందమందస్మితసుందరుం డగుచు నాత్మగృ
హంబునకుం జని జననికి నమస్కరించి తద్వృత్తాంతంబంతయు నెఱింగించి తదభినంది
తుం డై ప్రియానుజుం డైన హిరణ్యాక్షు ననుమోదింపఁ బెంపారుచున్న సమయం
బున నమ్మహావీరుల తపోలాభంబునకు నభినవోల్లాసంబునం బొంగునంతరంగంబులతోడ
నముచిపులోమబలరామశంఖకర్ణవిప్రజిత్తుహయగ్రీవప్రముఖు లైనదానవులనేకులు
చనుదెంచి యతనిం గని సముచితసల్లాపసంస్కారంబులు వడసి యతని కిట్లనిరి.

100


మ.

దితిసంతానము దానవాన్వయము నీతేజంబు నిత్యోర్జిత
స్థితి నేపారుటఁ జేసి నేఁడు దల యెత్తెన్ బేర్చి యీదైత్యసం
తతి యంతంతకు నీసుమైఁ బరప దోర్దర్పంబు సొంపొందఁగా
ధృతిదూలంబడుపాట దప్పి విసరన్ దేవాహితశ్రేణికిన్.

101


ఉ.

జన్నములుం బరాన్నములుఁ జాలఁగ మ్రింగి కరంబుఁ గ్రొవ్వి పే
రన్నునఁ గ్రాలునచ్చరలయాటలు చిత్తములన్ గరంపఁగాఁ
గిన్నరవల్లకీమధురగీతులు వీనుల కింపుఁ బెంపఁగాఁ
జెన్నుగ నుండి మమ్ము నొకచీరికిఁ గైకొన రాదివౌకసుల్.

102


చ.

హరి తనకు న్గలండని పురాంతకుఁ డామురవైరిసేఁత లె
వ్వరుసన మాన్చ నొల్లఁ డని పద్మభవుండును నాత్మలోన ని