పుట:నృసింహపురాణము.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

33


వ.

ఇవ్విధంబున మదనవికారకారణంబు లగువిభ్రమవ్యాపారంబులఁ బ్రవర్తిల్లునయ్యం
గనలతెఱంగునకుఁ గరంగనియంతరంగంబు నిస్తరంగంబురాశియుంబోలెఁ బొలుపు
మిగుల నా దైత్యతపోధనుండు.

87


మ.

పురుషాకారముతోడ నున్నసిరియో పుంస్త్వంబు లేదో యటే
తరువో పుత్తడిరూపొ చిత్తమును జైతన్యంబు శూన్యంబోకో
విరసత్వంబులప్రోవొ నిర్భరకళావిజ్ఞానసర్వస్వమో
యగు దీచంద మనంగ నిల్చె ధృతియం దస్పందమందస్థితిన్.

88


వ.

అంత.

89


సీ.

కలయంగ నడవిలోఁ గాచినవెన్నెల లై చారుహాసంబు లనధిఁ బోవఁ
బ్రతికూలవిధికిఁ జేపడినయత్నంబు లై చూచినంతటఁబోక చూపు లొరుఁగఁ
బాట లన్నియు నాటపాటలై చెవిటికూదినసంకువిధమునఁ దేరఁజనఁగ
నాటలు పసిబిడ్డయాట లై పెంపఱి యొరులయాటలఁ బడ నోగితముగ


గీ.

గర్వములు బెండువడఁ గౌతుకములు ముడుఁగ, నదటు లాఱడిపోవఁ బ్రల్లదము లడఁగ
నసురచిత్తంబు గానఁగ నలవి గాక , సిగ్గువోయిరి యచ్చరచెలువ లెల్ల.

90


ఉ.

అతనినిష్ఠయున్ ఘననిరాకులధైర్యము దన్ను నెంతయుం
బ్రీతుని గా నొనర్పఁ గృపపెంపు దలిర్ప సరోజసంభవుం
డాతతసిద్ధసంయమిగణావృతుఁ డై మహనీయహంసవి
ఖ్యాతమనోజ్ఞయానమున నచ్చటికిం జనుదెంచె నత్తఱిన్.

91


ఉ.

చాలుఁ దపంబు చాలఁగఁ బ్రసన్నుఁడ నైతి వరంబు లిత్తు వీ
లోలత యేర్పడంగ నతిలోకనుతవ్రత వేఁడు మన్న వా
చాలవరేణ్యుఁ డంబురుహసంభవుమాటలు వీనులందు ధా
రాళసుధారసప్లవనరమ్యము లై ప్రమదం బొనర్పఁగన్.

92


తే.

చక్క జాగిలి మ్రొక్కి యంజలిపుటంబు, మౌళిఁ గదియించి నిలిచి సమంచితార్థ
మధురబహువిధస్తోత్రసమ్మర్దరచన, మున్ను గా నతఁ డిట్లని విన్నవించె.

93


క.

దేవర ప్రసన్నుఁ డగునటె?, సేవకులకుఁ బడయరానిసిద్ధియుఁ గలదే?
భావితవివిధైశ్వర్యశు, భావహము గదా భవత్కటాక్షం బెందున్.

94


వ.

కావున నసురేంద్రత్వంబు నాకు గృపసేయవలయు నిదియ మదీయాభిలాషంబనినఁ
బితామహుం డసురేంద్రున కిట్లనియె.

95


చ.

సమధికపూర్వదేవకులసంజనితుండవు నీవు నీకు న
య్యమరపదంబు దక్కు నసురాధిపతిత్వము నీక యంత య