పుట:నృసింహపురాణము.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

30

నృసింహపురాణము


దీప్తినఖపంక్తి ప్రకటదైతేయరుధిర, సేకరుచి నొప్పు తెఱఁగు సూచించినట్లు.

63


ఉ.

కాముఁడు లోక మంతయును గైకొని పట్టము గట్టికొన్నఁ బే
రామని చేయుపండువులయం దొడఁగూడినదివ్యగంధముల్
నామెఱుఁగారుక్రొవ్విరు లెలర్చినసంపెఁగ లొప్పెఁ గామసం
భ్రామితకామిచిత్తశలభంబులు గ్రందుగఁ జెందు మ్రందఁగన్.

64


చ.

అవిరళచారుకోరకచయంబుల లోకములంద చూడ్కులం
దవులఁగఁ జేసె నెల్లెడలఁ దద్వనభూములగాఢరాగముల్
యువతులచిత్తవృత్తముల నూన్ప ననంగుఁడు సంగ్రహించె నాఁ
బ్రవితతలీల బెల్లెసఁగెఁ బల్లవసంతతి గుత్తులో యనన్.

65


చ.

తనియక కమ్ము లిచ్చి చవి దాఁకినచొక్కునఁ గన్ను వ్రాలఁ జం
చునఁ జవికాటుగాఁ గఱచుచు న్నవచూతజపల్లవంబు గై
కొని విహరించుకోకిలము కొమ్మల తియ్యని మోవి మోవిమో
హనరుచిఁ బాసి పందుపథికావలికిం కటఁజేసె నామనిన్.

66


సీ.

అంచబోదలమోద మారంగఁ జెక్కిళ్లు గొట్టుచు నెలదోడుకొనలు నలుప
నలిబాలికల ముదం బెలరారఁ పింపిళ్లు గూయుచు మధువులు గ్రోలి సోల
జక్కవడో లక్కజపువేడుకల దిమ్మదివురన కరువలి దిగిచికొనఁగ
మలయానిలుఁడు గర్వ మలరంగ గుఱువులు వాఱుచు నెత్తావిచూఱలాడఁ


గీ.

బసిఁడిగద్దియగా గ్రుద్దపైకరంబు, ప్రీతి నెలకొన సిరి పేరుఁ బెంపుఁబడయఁ
గామినులచూడ్కి రేకులకాంతి వడసి, దర్పమునఁ గ్రాల నొప్పారెఁ దమ్మివిరులు.

67


చ.

వలివిరవాదిక్రొవ్విరులవాతుల మూఁతులు వెట్టి తేనియల్
కొలఁదికి మీఁరఁ గ్రోలికొని కొవ్వున జివ్వల నీన నొక్కమై
దలముగ దీటు గట్టుకొని దాఁటెడుతేఁటులచైద మెల్లెడన్
గలయఁగ వృక్షవాటికలఁ గ్రమ్మై నకాలతమోనికాయముల్.

68


తే.

పొగడమ్రాకులమొదలను బుష్పరసము, దొరఁగి నెత్తావియందును నెరయ నొప్పెఁ
బూచుకొఱకు నైయున్న యింపులు దలిర్ప, గడఁగి వనలక్ష్మి యుమిసినకళ్ళ యనఁగ.

69


క.

పూచినయశోకములయం, దేచినతుమ్మెదలరవము లింపెసఁగెఁ బొరిం
దాఁచువనదేవతలచర, ణాచలితము లైనయందియలమ్రోత యనన్.

70


చ.

విలసితచంద్రకాంతమణివేదులపై మృదుమారుతాహతిన్
దలముగఁ వ్రాలి తా నవిగఁ దాఱనిపువ్వు లయత్నశయ్య లై
పొలుపుగ మాధవీవలయముల్ తరుణీతరుణవ్రజంబులన్
బిలిచె మనోజలీలలకు బేర్చు మహాకులభృంగగీతులన్.

71