పుట:నృసింహపురాణము.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

28

నృసింహపురాణము


ఱంచుల కై దువుల్ తృణకణాకృతియై వెడబాయఁ బేర్చి ద
ర్పించిన ధీరచిత్తములఁ బెల్కుఱనాటికలంక నాకు మీ
యంచితచారుచంచలకటాక్షము నమ్మినయస్త్ర మిమ్మెయిన్.

46


సీ.

ఉల్లంబు మీచూడ్కు లుచ్చిపోకకుఁగదా వాలమ్ములకు నోర్చు వారికోర్కి
మీక్రొవ్వుఁజన్నులమీఁదియున్కి, యగదా వ్రతముల నరిగెడువారియాస
లీల మోకెమ్మోవి గ్రోలుటకైకదా వడిసోమరసమాను వారితకృష్ణ
మీయింపుఁగూటమి మెఱయుటకైకదా వనితలఁ దొరఁగెడు వారితివుట


గీ.

పుణ్యసస్యంపుఁబంటలు భూరినియమ, తరుఫలంబులు సౌఖ్యాధిదైవతములు
నిఖిలసంసారసారంబు లఖిలలోక, రత్నములు మీర లప్సరోరమణులార!

47


ఉ.

మానము ప్రోదినై నియతమాత్రముగాఁ బొడవై ధరిత్రి నె
వ్వానికి వ్రాలకున్న గరువంపుశరంబును నంచఁ జూచుచు
న్మానమహత్త్వధన్యుఁ డగుమానిసి యైనను రోషవిభ్రమ
భ్రూనటనాభిరామ లగుపొల్తులపాదతలంబుచేరువన్.

48


చ.

వ్రతములఁ గొల్చి శీలముల వ్రచ్చి జపంబులఁ గ్రోలి యుత్తమ
క్రతువులఁ దోలి యోగములు గ్రాఁచి తపంబుల వేచి యందు న
ప్రతిహతలీలమై మదనుబాణచయంబులతోడునీడలై
ధృతులు తలంచుచుండు సుదతీమదతీక్ష్ణకటాక్షకోణముల్.

49


సీ.

చామలనగుమోముఁ జందురుపొడవున రాగాంబుధులు నిట్ట గ్రమ్ము ననుట
పొలఁతులనునుదీపుపలుకులయింపున నుల్లంబు నోలంబు నొందు ననుట
మెలఁతలతఱచురెప్పలవలిగప్పులు జవనంపుఁజీఁకటి గవియు ననుట
చెలువలనిద్దంపుఁజెక్కులచాయలభావము ల్వెలవెలఁ బాఱు ననుట


గీ.

యద్భుతంబు లై విపులభవాబ్ధిఁ దిరుగు, జనులహృదయంబు లనియెడుజలచరములు
లీలఁ దిగువంగ వలరాజుకేల నున్న, బలువలలు గావె కాంతలచెలువు లెల్ల.

50


క.

కావున మీతెఱఁ గంతయు, భావించి జగద్ధిత మగుపని యొక్కటి సం
భావముతో మిముఁ బనిచెద, నేవిధమున నైన నిర్వహింపఁగవలయున్.

51


క.

దితిజుఁడు హిరణ్యకశిపుఁడు, వ్రతచర్యానిష్ఠ నున్నవాఁ డాతని ధీ
కత గంభీరతయును విక, లత నొందింపుఁడు భవిద్విలాసప్రౌఢిన్.

52


ఉ.

మీ రిటుపూని యీక్రమము మేకొని చేసిన దివ్యరాజ్యల
క్ష్మీరమణీయవైభవము చిందిలిమందిలిగాక దక్కుఁ బెం
పారఁగ నాకు నాకులజరామరతాగరిమం బొకింతయున్
బేరు నొదంగనీ కడరుఁ బ్రీతి భుజింతు నభీష్టబోగముల్.

53