పుట:నృసింహపురాణము.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

24

నృసింహపురాణము


ద్యమగరిమంబుమై సురల నందఱ మ్రుచ్చులఁ బోలెఁ దీవ్రదం
డమునను జంపి యెన్నఁ దగ దక్కఁగ నేలుదు లోక మంతయున్.

8


క.

కావునను గ్రపుఁదపమున్, గావించెదఁ దపముచేతఁ గానివి కలవే
యేవిధము పనులకైనను, గేవలబలమున నుపాయకృత్యము వెలిగన్.

9


సీ.

అమరపదంబును నమరేంద్రపదము తపంబనుభూజంబుపండ్లు గావె
సప్తర్షిపదము భాస్వద్ధృవపదమును దపమను పువ్వుగంధములు గావె
పద్మజుపదమును బద్మాక్షుపదము నున్నతతపశ్శక్తిరత్నములు గావె
సిద్ధపదంబును శ్రీకంఠుపదమును రూఢతపోభానురుచులు గావె


గీ.

తపములావునఁ గాదె యిద్ధరణివలయ, మఖిలమును దాల్చియున్నవాఁ డహి యొకండ
కాన ధర్మార్థకామమోక్షముల కెల్లఁ, దపము సాధన మగుట సిద్ధంబ కాదె.

10


క.

పోయెద నిప్పుడ యుద్యద, మేయతపోనిష్ఠ నజుని మెచ్చించెద మ
త్కాయక్లేశవ్రతవిధి, నేయుల్లములైనఁ గరఁగ కెమ్మెయి నుండున్.

11


వ.

అతి తలపోసి యప్పుడ కదలి మునిసిద్ధసేవితం బైనగంధమాదనంబునకుం జని యందు
జటావల్కలాజినప్రముఖతపోలక్షణలక్షణీయాకారుం డై యాధీరుండు.

12


క.

నాలుకలు గ్రోయువహ్నులు, నాలుగుదిక్కుల నమర్చి నడుము నిలిచి సూ
ర్యాలోకనపరుఁ డై మును, గా లొక్కటి మోసి నిలిచె ఘర్మపువేళన్.

13


సీ.

ఏపారుతుఱఁగలి నెఱమంట లొండొండ వ్రేసిన నేమియు వెగడుపడక
వడిగాలి సురిఁగిన మిడుఁగురు లందందఁ బొదివినఁ దాలిమిఁ బ్రిదులనీక
పొంగారి దట్టంపుఁబొగలు దూరుకొనంగఁ బర్విన నెంతయు బ్రమసిపడక
యఱిముఱి నల్గడ నడరి పెన్గొఱవులు పైఁబడ్డ గడలకుఁ బాసిచనక


గీ.

దిట్టతనము పేర్మి దేహాభిమానంబు, విడిచి నిష్ఠ యేడుగడయుఁ గాగఁ
బరమతప మొనర్చెఁ బంచతపస్సుల, కితఁడె యెక్కుఁ డనఁగ దితిసుతుండు.

14


శా.

విద్యుత్కేతువు లొప్ప శక్రధనురావిష్కారఘోరంబుగా
నుద్యద్గర్జితదుందుభిధ్వనులతో నుగ్రాంబుదవ్యూహముల్
మాద్యద్భాస్కరమండలాక్రమణసామగ్రిన్ దివిం బర్వె నే
కోద్యోగంబున గ్రీష్మశాత్రవునివీరోత్సాహమున్ దూలఁగన్.

15


క.

తొలువానలు గురియఁగఁ ద, జ్జలనివహము దైత్యవిభునిసంతప్తాంగం
బులయందుండి దినౌర్వ, జ్వలనశిఖల డిందు జలధిసలిలముపోలెన్.

16


తే.

బట్టబయటఁ బ్రౌఢపద్మాసనస్థుఁడై, యున్నయతనిమీఁద నొక్క పెట్టఁ,
గులనగంబుమీఁద గూల్చువిధంబునం, కూల్చె జలధరములు ఘోరవృష్టి.

17


స్రగ్ధర.

దీర్ఘస్ఫీతాంబుధారల్ దెరలఁ బొదువ నుద్వేగదూరుండు స్ఫూర్జ
న్నిర్ఘోషోత్తర్జగర్జానినదము లడరన్ నిశ్చలాంగుండు ప్రేంఖన్