పుట:నృసింహపురాణము.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

22

నృసింహపురాణము


డేరూపువాఁడొ ముందఱ, మీరటు దలపోయుఁ డాసమీహితబుద్ధిన్.

104


వ.

మదీయశరణాగతుల రగుటంజేసి మీకు నెందును శుభంబ సకలచరాచరజనకుం డైన
కశ్యపుమహామునాంద్రుండును దక్షకన్యావరేణ్య యగుదితియునుం దొలుత భవిదుద్భ
వకారణం బయ్యెదరు ప్రహ్లాదవిరోచనబలిప్రముఖు లగుభాగవతోత్తములు భవ
దీయవంశంబునం బరమపావనులై యుదయించెదరు అని యిట్లునిర్దేశించినదేవదేవు
నానతి నానందంబు నొంది యయ్యిద్దఱు ముకుందుసకు నందంద మ్రొక్కుచు బహు
విధంబులఁ బ్రస్తుతించిరి. హరియుం బేరోలగం బిచ్చి నిజదర్శనార్థు లగు సురముని
ప్రముఖులఁ గృతర్థులం జేసి నిఖిలజగంబుల రక్షించుచుండె నంత.

105


క.

ఆజయవిజయులు పుట్టిరి తేజంబునఁ గశ్యపునకు దితికిని సుతులై
రాజితదైతేయకుల, భ్రాజిష్ణసుఖైకయోగ్యభాగ్యస్ఫురణన్.

106


క.

అని గాలవమునివరునకు, ననఘుఁడు దేవశ్రవుండు హర్షముతోఁ జె
ప్పిన పుణ్యకథన మంతయు, వినుతోక్తుల విస్తరించి వెండియుఁ బ్రీతిన్.

107


ఆశ్వాసాంతము

క.

సౌభాగ్యభాగ్యలక్ష్మీ, లాభోన్నతవక్ష భువనలాలితరక్షా
లోభాదిహితసంప, ద్వైభవభవ్యాత్మలక్ష్య ధర్మాధ్యక్షా.

108


మానిని.

భూరికృపారసపోషణ కౌస్తుభభూషణ దుస్తరభూమభవో
త్తారణ దైత్యవిదారణ విశ్వవిధాయక మంగళదాయక నా
బీరుహపంకజపీఠచతుర్ముఖప్రేషితదుర్ముఖ పేశలధా
రారుచిరాసిధరా దురితాగ్నిశరా నృహరీ గుణరత్నగిరీ.

109


క.

వినతవిశారదనారద, మునిమధురోద్గీతనినదమోదభ్యస్తా
దనుసుఖఖండనమండన, సునిశితనిర్వక్రచక్రశోభితహస్తా.

110


వనమయూరము.

స్ఫారగుణహార శ్రుతిసార జగదేకా, ధార విదుదార నగధార ననమేఘా
కార యవికార యనికార కరుణాలం, కార భవభావశుభకారణవిహారా.

111


గద్యము.

ఇది శంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్యధుర్య
శ్రీసూర్యసుకవిమిత్రసంభవ శంభుదాసరక్షణాభిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయప్రణీ
తంబైన లక్ష్మీనరసింహావతారం బనుపురాణకథయందుఁ బ్రథమాశ్వాసము.