పుట:నృసింహపురాణము.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

19


క.

డెందమునఁ గొలుపువేడ్కలు, సందడిగొన నేగుదెంచి సంయమివరులున్
బృందారకులు న్నిల్చిరి, క్రందుగ జగదీశమందిరద్వారమునన్.

78


వ.

అప్పుడు.

79


సీ.

అవసరం బిప్పుడ యగునంతదాఁకను బగళమై నిలుఁడు దిక్పాలవరులు
సందడిసేయక యందఱు నించుక సేపు కూర్చుండుఁడు సిద్ధమునులు
దండియలును మీరు దడియంగఁబడక యంతకమటుపొండు గంధర్వముఖ్యు
లిందాకఁ బొగడితి రించుకవడి యింక జగడంబు మానుఁడు చారణేంద్రు


గీ.

లనుచు నుద్ధతవేత్రదండాభిరామ, హస్తు లై మణిహారు లందంద నిలువ
నధికమై యొప్పె సమ్మర్ద మాదిదేవు, భూరిమందిరతోరణభూమియందు.

80


వ.

అట్టిసంకులసమయంబునందు.

81


క.

సనకుఁడు సనందనుండును, సనత్కుమారుఁడు సనత్సుజాతుం డనఁగా
మునివరులు వనజభవునం, దను లేతెంచిరి ముకుందదర్శనవాంఛన్.

82


వ.

ఇట్లు చొచ్చి యనివార్యగమనంబున నరుగుదెంచువారికి నడ్డపడి విష్ణుసారూప్యదే
దీప్యమానకాయులును దత్ప్రతిహారపాలనపదవీనిత్యనిరపాయులును జయవిజయ
నామధేయులును నగువా రిద్ద ఱమ్మునీంద్రుల కిట్లనిరి.

83


ఉ.

ఇప్పుడ మేలుకాంచెఁ బరమేశుఁడు సాగరకన్యకాంతతో
దెప్పలఁ దేలుచున్నతనతీయపుఁజూపులనేని యొండు మైఁ
ద్రిప్పఁడు పాఁపపాన్పుపయి దివ్యపదంబు పసిండిపాప యం
దొప్పఁగనేని మోపఁ డట నొండ్లును జేరరు పూని యెవ్వరున్.

84


క.

ఈసిద్ధు లీసురప్రభు, లీసంయమివరులు జగదధీశ్వరుఁ గొలువం
గా సమయము గాచి తదే, కాసక్తత నున్నచంద మటు గనుఁగొనుఁడా.

85


క.

మీరును నొక్కింతదడవు, సైరణతో నిలిచి సమయసముచితముగ ల
క్ష్మీరమణుఁ గని కృతార్థస, మారంభుల రగుఁడు తద్దయాలాపములన్.

86


చ.

అనుటయు నాదిదేవుఁ బరమాత్ముఁ గనుంగొన నెమ్మనంబులన్
మొనయుకుతూహలాంకురము మోడ్పడఁ గోపముచిచ్చుతాఁకునన్
ఘనతరబోధపల్లవము గందఁగ సైరణ యన్మహావ్రతం
బునకు విఘాత మొంద మునిపుంగవు లొక్కట నుగ్రమూర్తు లై.

87


ఆ.

అఖిలలోకగమ్యుఁ డగుపరమేశ్వరుఁ, జూడఁ గొల్వ నబ్బుసుకృతమునకు
నంతరాయ మైతి రట్టియద్దురితంబు, ఫలము ననుభవింపవలయు మీరు.

88


ఉ.

కావున ధర్మవిద్విషులు కల్మషకారు లనంగ దుష్టమో
హానిలబుద్ధితో నసురలై జనియింపుఁడు సంతతంబు ల