పుట:నృసింహపురాణము.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

18

నృసింహపురాణము


నారాయణమహిమాకారపారావారంబులం జేరుప్రబుద్ధజనంబులబుధ్ధులతెఱంగునం
గలంకదేరి యెరువుటెఱలి విలసిల్ల నుత్ఫుల్లహల్లకోల్లాసియుఁ గుముదామోదముదిత
మధుకరనికరంబును గువలయచ్ఛాయానుబంధాంధకారితకువలయంబును గాశప్రకా
శితాశావివరంబును నై శరత్సమయంబు సకలలోకాలంకారం బగుచున్నయెడ.

70


చ.

నిరుపమభోగితల్పమున నిర్మలయోగవిశేషలీలమై
శరనిధికన్యకామణీకుచద్వయకీలితవక్షుఁ డై మనో
హరసుఖనిద్ర నున్నకమలాక్షుఁడు మేల్కొనియె న్బయోధిపెం
దరఁగలమ్రోఁత మంగళమృదంగమృదుధ్వని యై చెలంగన్.

71


సీ.

నెరసినచిక్కని యిరుచన్నుగవచెన్ను పరిపూర్ణకుంభవిభాతి యనఁగఁ
జెలి గ్రాలుకన్నులఁ బొలయుమెఱుంగులు కోలునీరాజనలీల లనఁగ
జిగిమీఱుపలుచనిచెక్కులచెలువంబు రమణీయదర్పణరచన యనఁగఁ
దళుకొత్తుచిఱునవ్వుతెలుపులసొంపులు పుష్పోపహారవిస్ఫూర్తి యనఁగఁ


గీ.

దనమనోహరభావంబు దనవిభునకు, నుచితమంగళవిధముల నుల్లసిల్ల
మున్న మేల్కని మున్నీటిముద్దుకూఁతు, రమరె నీలాబ్జమధుపగానములు చెలఁగ.

72


చ.

ఉరుతరకల్పపన్నగఫణోజ్జ్వలరత్నసహస్రదీప్తి మైఁ
బరఁగఁ గరంబు పొల్పెసఁగెఁ బద్మదళాక్షునిమేను నూతన
స్ఫురదరుణాంశురాగరుచి సూరెలఁ బర్వఁగ నుల్లసిల్లు సుం
దరమహనీయనీలవసుధాధరశృంగము పాల్పుఁ బట్టఁగన్.

73


వ.

అంత.

74


సీ.

అంబుధినాదంబు నతకరించుచుఁ బర్వె నభమునఁ బాంచజన్యస్వనంబు
జయజయశబ్దవాచాలితం బయ్యె సుదర్శనలీల సుదర్శనంబు
ముదమలరారఁ గౌమోదకి బహువిధభ్రమణవేగమున నర్తన మొనర్చె
నఖిలైకనందకం బగునందకము మ్రోల దీప్తిపరంపర దీటుకొలిపె


గీ.

పసిఁడినీరుమీఁదఁ బడఁగినక్రియ నిజపక్షకాంతి దిశలఁ బ్రజ్వరిల్ల
నాదిదేవుమ్రోలఁ బ్రాంజలియై పొడ, చూపి నిలిచె భుజగసూదనుండు.

75


వ.

ఇట్లు బోధంబు నొంది కొండొకసేపు గోవిందుండు మందస్మితసుందరవదనారవిం
దుండగుచు నిందిరతోడ సరససల్లాపసౌహార్ద్రంబునం దగిలి కొండొకసేపు.

76


ఉ.

ఆనలినాయతాక్షినయనాంచలచంచలతాసవిభ్రమ
భ్రూనటనంబు నాతరుణిపూర్ణముఖేందువిలాసహాస మ
మ్మానినిముగ్దభాషణసమంచితమంజులలీల యెంతయున్
మానసమున్ బ్రమోదరసమగ్నముగా నొనరింప నున్నెడన్.

77