పుట:నృసింహపురాణము.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

16

నృసింహపురాణము


నాయతశక్తియుక్తులును నానావిధాయుధహస్తులును నసమానసత్త్వసంరంభగంభీరు
లును నిరుపమావిధైశ్వర్యధుర్యులును నగువా రనేకశతసహస్రలక్షకోటిపద్మసం
ఖ్యల మొత్తంబు లై విష్ణుకింకరులు చండప్రదండాదులు పూర్వద్వారంబున గణపతి
యమప్రభృతులు దక్షిణద్వారంబునను గుధరకోరకముఖ్యులు పశ్చిమద్వారంబు
నను పద్మాక్షపద్మదుర్గేందుప్రముఖు లుత్తరద్వారంబునను నిరంతరంబు నుందురు మఱి
యుఁ జతుర్భుజులును శంఖచక్రధరులును బీతాంబరులును నీలాంబుదవర్ణులు నగ
ణ్యసంఖ్య లన్నగరికి నెల్లెడలనుం గావలియై చరియింతురు ఇట్టి గణకోటికి నెల్లమే
టియు నారాయణప్రసాదభాజనుండును నగువిష్వక్సేనుం డనుమహాపురుషుండు గణ
విమానసహస్రంబులు పరివేష్టింప నద్భుతవిమానారూఢుం డగుచు శ్రీమహాలక్ష్మిఁ
గూడుకొని తిరుగుచుండు నట్టియసమసామ్రాజ్యంబు జగదేకపూజ్యం బై తనకు
ననురూపం బగుచు నుండ నుద్దీపితుం డై.

62


సీ.

పద్మనివాసిని పట్టపుదేవియు నలినాసనుఁడు ప్రియనందనుండు
విహగాధినాథుండు మహనీయవాహనం బహికులాధీశుఁ డింపారుశయన
మతిలోకనందకం బద్భుతోజ్జ్వలహేతి ఘనపాంచజన్య ముత్కటపుఁ జింద
మింద్రాదిసురలు సమిధ్ధసేవకకోటి సిద్ధమునీంద్రు లాశ్రితగణంబు


తే.

ధర్మసంస్థాపనలు వినోదంపుఁబనులు, శ్రుతులు నుతు లిట్టి యతులితోన్నతులఁ జేర్చి
లీల బ్రహ్మాండకోటిఁ బాలించుచుండు, నార్తరక్షాపరుండు నారాయణుండు.

63


క.

ఆదేవుదివ్యమహిమం, బాదేవుఁడు తానె యెఱుఁగు నన్యుల కెఱుఁగం
గాఁ దరమె విధిపురందరు, లాది యయినదివిజులకును నందునె యెందున్.

64


సీ.

భూరిరజోగుణస్ఫురణపద్మజుఁ డనా భువనప్రపంచంబు పొడవుఁ జేయు
మహనీయసత్త్వసమాధివిష్టుం డనాఁ బొదలించు జగములఁ బొలుపు దెలుప
గాఢతమోగుణాకలన నీశుం డనా నొక్కట నిఖిలంబు నుడిచి యడఁచుఁ
గలితగుణత్రయోజ్జ్వలపరాత్ముం డనా నెగడి విశ్వమునకు మిగిలి వెలుఁగుఁ


ఆ.

గేవలుండె నిఖిలదేవచూడామణి, యఖిలదేవతామయైకమూర్తి
సకలదేవశరణచరణాంబురుహుఁడు ల, క్ష్మీశ్వరుండు జగదధీశ్వరుండు.

65


చ.

సిరి గరుడుండు చారుతులసీదళదామము కౌస్తుభంబు ప్ర
స్ఫురదురుశంఖచక్రములుఁ బొక్కిటితమ్మియుఁ బచ్చపుట్ట మిం
పురిలెడుచూడ్కియు నరుణ నూనినయుల్లము నైనమూర్తియే
నరహరి గ్రాలు వాఁ డొకఁ డనాథుఁ డశాశ్వతసౌఖ్యసిద్ధికిన్.

66


చ.

తపములఁ బోనిపాపములు దానగుణంబులఁ బోనిదోషముల్
జపముల నారిపోనికలుషంబులు దుప్పరఁ దూలిపోవు న