పుట:నృసింహపురాణము.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

14

నృసింహపురాణము


సీ.

హరిభూతభావధన్యావతారంబులఁ గీర్తనం బొనరించుఁ గీరసమితి
సప్తసామములు సుస్వరముగ మునికోటిసదివించుఁ గోకిలసముదయంబు
శ్రీకాంతుకమనీయశృంగారలావణ్యకథలు పేర్కొనుశారికాగణంబు
ప్రణవమంత్రోన్మాదపరిపాక మింపార నభ్యాస మొనరించు నలికులంబు


గీ.

ఘోరసంసారతాపనివారణంబుఁ, జేయునున్నతభూరుహచ్ఛాయచయము
సరసగీర్వాణగ్రంధంబు చల్లుఁబుష్ప, జాతి యప్పురియుపవనస్థలులయందు.

52


చ.

ఉరుతరశంఖచక్రరుచి నొప్పులగద్విమలోదరస్థితాం
బురుహవిభూతిఁ బేర్చి పరిపూర్ణజలాశయశాశ్వతోన్నతిన్
బరఁగి నవోత్పలాంచితవిభాగరిమ న్సిరిఁ జెంది యొప్పు న
ప్పురికమలాకరంబులు విభుం డగువిష్ణునిమూర్తులో యనన్.

53


సీ.

తరితాల్పు పొక్కిటితమ్మికమ్మనితావి యెల్ల నల్దెసలను జల్లి చెల్లి
పరమాత్ముపదములఁ దొరఁగి పారెడు నేటితరఁగలపై లీల దాఁటిదాఁటి
శౌరికౌగిటఁ జొక్కుచపలాక్షిపులకలచెలువంబునకుఁ బ్రోదిఁ జేసి చేసి
హరిమ్రోల వినతాంగుఁడై యున్నయురగారియెఱకలు పలుమాఱు గిఱిపి గిఱిపి


గీ.

కొలువు తఱిఁగోరి సంభ్రమాకులతఁ బారు, చెంచువేల్పులమూకల సేదచేర్చి
వెన్నునగరిలోపల నెల్ల వెంటలకును, దానయై యొప్పుఁ బురముమందానిలంబు.

54


వ.

మఱియు నప్పురంబు పురుషోత్తముమహిమయుంబోలెఁ వర్ణనాతీతవైభవంబును, లక్ష్మీ
హృదయంబునుంబోలె నారాయణనివాసయోగ్యంబును, వేదాంతసారంబునుంబోలె
మహాయోగిదర్శనోపలాలితంబును, భాగవతపురాణంబునుంబోలె నచ్యుతావతార
కథాబహుళంబును, నరసింహుదివ్యరూపంబునుంబోలెఁ బ్రహ్లాదవరదగౌరవకారణం
బును, మహాగిరికంధరంబునుంబోలె హరినిద్రాసుఖోచితస్థానంబును, బుండరీకాక్షు
వక్షంబునుంబోలెఁ గమలాకరకమలరజోనురంజితంబును, శంకరువామభాగంబునుం
బోలె సర్వమంగళాలంకృతంబును, నహోబలతీర్థంబునుంబోలె భవనాశినీరాగాగత
సాధుజనానుష్టితహరిదర్శనోత్సవంబును, నిధిలోకంబునుఁబోలె సతతసన్నిహితము
కుందశంఖపద్మకాంతికమనీయంబును, సముద్రమథనావసానంబునుంబోలె దామో
దరదయాలబ్ధామృతముదితసుమనస్సముదయంబును, బాతాళంబునుంబోలె విశ్వంభ
రోద్వహనసమస్తభోగీంద్రభోగాస్పదంబును, జ్యోతిశ్చక్రంబునుంబోలె విష్ణుపదా
శ్రితనిరతమునిమండలానుగతధ్రువస్థానరమణీయంబును నగుచు ననేకనీలమణిప్ర
భానివహాంధకారితగగనభాగం బయ్యును పీతాంబరవిలసితంబును, శేషభోగాస్ప
దంబయ్యును నశేషభోగనివాసంబును, బహుసంయమిజనాధిష్ఠితంబయ్యును పరమ
ముక్తిపదంబును, సముత్తుంగగాంగేయభవభాసురంబయ్యును శిఖండివిహారహృద్యం
బును, వివిధవిలాసినీవిలసనోల్లసితంబయ్యును జితేంద్రియగమ్యంబును, సముద్రో