పుట:నృసింహపురాణము.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

12

నృసింహపురాణము


సీ.

సిరిపుట్టినిల్లు రాజీవలోచనుసెజ్జపట్టు మహీకాంతకట్టుఁజీర
గిరులు డాఁగెడుగొంది గిరిభేదిపగఱకు బలుకోట బడబాగ్ని బ్రతుకుచోటు
పటుపయోధరములపాలిప్రపాసీమ యమృతాంశుపొడవున కనుగలంబు
మర్యాదలకు గుఱి మహిమలకందువ యఖిలరత్నములకు నాకరంబు


గీ.

సురతభవనంబు వాహీనీసుందరులకుఁ, గూర్మి నిల్కడ గంభీరగుణము నెలవు
తనరునొప్పిదముల కెల్లఁ దానకంబు, వనధిఁ గొనియాడఁ జతురాననునకు వశమె.

37


వ.

ఇ ట్లపారవిభవోదారం బగుదుగ్ధసారావారంబునకు నలంకారం బగుచుఁ దదీయ
మధ్యప్రదేశంబున ననేకశతసహస్రకోటియోజనవిస్తారవిపులరూపం బై శ్వేతద్వీ
పంబు దీపించుచుండు.

38


క.

అదియు మహిమయు నేర్పడ, నాదిపురుషుఁ డొకఁడ యెఱుఁగు నన్యులకెఱుఁగం
గాఁ దరము గాదు కమలభ, వాదిదివిజవంద్య మది మహాద్భుతము మహిన్.

39


సీ.

క్షీరాబ్ధితరఁగలపేరణిఁ గూడిన సేనసంహతి చిక్కఁ బేరె నొక్కొ,
రాకాసుధాకరప్రభలు ప్రోవిడి బ్రహ్మ వెరవున గట్టి గావించె నొక్కొ
హరిపురాంతకుతోడిపురుడున రజతాద్రి కెనగాఁగ నిది సృజియించె నొక్కొ
దనుజారిపాన్పయ్యుఁ దనియక వెంకయు నురగేంద్రుఁ డీమూర్తి నొందె నొక్కొ


గీ.

యుదరమున ముత్తియంబు లొయ్యయ్యమూగి, తెట్టువలు సేరి పెనుమిఱ్ఱు గట్టెనొక్కొ
యనఁగఁ జందనకుందేందుహారరుచిర, దీప్తివితతులు నచట సంధిల్లు దీవి.

40


శా.

శ్వేతద్వీపనివాసు లందఱు శరజ్జీమూతరేఖాసిత
స్ఫీతాకారులు ఘోరదుర్భరజరాపేతు ల్హరిధ్యానసం
జాతానందనికూఢు లూర్జితయశస్సంభావ్యు లంభోజసం
భూతేంద్రాదిసమస్తదేవపరిషత్పూజాసమస్యోచితుల్.

41


క.

హరిభక్తి తేపగా దు, స్తరసంసారాబ్ధిఁ గడచుసాధుజనులకుం
గరయై దివిజగణనిరం, తరనిత్యానందమయపదస్థితి నెసఁగున్.

42


వ.

అమ్మహాద్వీపంబునడుమఁ బ్రచండమార్తండమండలసహస్రదుర్నిరీక్ష్యసహజతేజోవి
రాజితంబును, వివిధమణికిరణపటలజటిలఘనకనకప్రాకారప్రకరపరిక్షిప్తంబును, దరళ
పతాకాపల్లవితకేతువనవిలసితంబును, సముత్తుంగమంగళమణిభర్మనిర్మితనిర్మలహర్మ్య
శిఖరవిలిఖితగగనభాగంబును, బహుయోజనసహస్రదుర్నిరీక్షాత్యాయతవిశాలసన్ని
వేశంబును, రమణీయరమ్యసహస్రప్రముఖసంచారచతురప్రాకారంబును, సంభృతాఖిల
దిఙ్ముఖద్వారతోరణస్ఫురణాభూషితంబును నయి వైకుంఠనామధేయం బగుమహాపు
రంబు భూరిమహిమాభిరామం బగుచుండు.

43


క.

నాలుగునోళులవానికి, నాలుక లిరువేలు గల ఘనస్థిరమతికిన్
బోలునె వినుతింపఁగ ననఁ, బోలికలకు మిగిలి యొప్పుఁ బురియొప్పిదముల్.

44