పుట:నారాయణీయము.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు
vi

Limitation of the space prevents us from quoting more. We may conclude by observing that 'Nārāyanīya' is one of the most beautiful devotional lyrical works in the whole range of Sanskrit literature. It is a daily prayer book in thousands of Hindu families in Kerala.

Sripadasaptati and Guruvāyupurēša stotra are two minor devotional lyrics and may be classified with 'Nārāyaniya'.

Prabandhas:-Among the poetical works of Bhattatiri, the Campüs occupy a prominent place. Bhattatiri has composed a number of Campuprabandhas mostly for the use of Chākyärs, whose hereditary profession is Küttu, recital of puranic stories in temples for the edification of the religious devotees. More than 20 prabandbas are attributed to him, nine based on stories from Mahābhārata, two from Bhāgavata, 4 from Rāmāyaṇa, Two Saiva stories and a few other Campus. The following is a list of his 'prabandhas'.

Mahabharata :-(1) Räjasuya, (2) Důtavakya, (3) Panchal Svayamvara, (4) Nāļāyaṇi charita, (5) Sundöpasundopākhyāna, (6) Subhadrârjuna, (7) Kountēyāstaka, (8) Kirāta and (9) Kailäsa Varnana,

Bhagavata :-(1) Matsyāvatāra (2) Nțgamöksha.

Rāmāyaṇa :-(1) Rakshasõtpatti, (2) Ahalya moksham, (3) Balakandam, (4) Niranunåsikaprabandham.

Saiva stories (1) Dakshayajna. (2) Tripuradahana,

Other Campüs :-(1) Ashtamīcampü, (2) Svāhāsudhakara, (3) Kotiviraba.

Although the prabandhas of Bhattatiri do not come up to the poetic level of Närāyaniya, they are nevertheless remarkable works, noted for imagery and diction. They display his wonderful command of poetic expression, and also his vast wealth of scholarship in several sastras. These works also, therefore, deserve our profound attention.