పుట:నవ్వుల గని-మొదటి భాగము.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

నవ్వుల గని 7


నవ్వుల గని గీ, పిదప గంజాము ముసలమ్మ వినుతి జేసి కోరి సూకాలశ క్తి కుపొర మొసఁగి ఎన్నె కెక్కిన గ్రామదేవతల నెన్ని వ్రాయబూనితి పంచాంగ రాజమనని, గురుధ్యానము, నీ, డొక్క నెక్కడనయిన నొక్క యక్కర మైన గలగియుండని మహా ఘనుడెవండు? పలుమారు నోటిమాటలు నాడుటకై న బదిమందిలో తడబడు నెపుడు? పుట్టినదాది యేపొతమైనను చేతఁ బట్టియెఱుంగని ప్రౌఢయెనఁడు? తన తెల్వి కింద రెంతని సంతసించిన మారుమాటాడని మానియెవఁడు ? గీ. శుంఠ అందరిలో మేటి శుంకయెవఁడు ? భోజనమున కొంత దవ్వయిన బోవునెవఁడు ? దర్భపోటన్న రయమున దరలు నెవఁడు? అట్టి మద్గురు పర్యునే నాత్మదలఁతు, పుర వర్ణ న ము సీ. ఏమహాపట్టణం బేపేట దప్పక పరసురామప్రీతిఁ బరగుచుండు ఏవీట నేపేట: శ్రీవిళూచీదేవి లలిజను బందీల సలుపుచుండు ఏపుర వీధులం దెల్లపగల్ గృధ్రములు రాత్రులందునక్క. లుచరించు ఏయూర శునకంబు లిండ్ల వాకిండ్ల దొంగలు పెరళ్ళన్ మైత్రి గీ. ఏరము జారీణుల కెల్ల కాపురంబు కెల్ల యిరవు ? • విన్నరము త్రాగుబోతుల [మెలగుచుండ్రు