పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

56 ప్రథమముగా తన స్వాధీనమునకు వచ్చి వప్పుడు నకిలీదని 241. నకిలీ నాణెమని తాసు ఎరిగియున్నట్టి దైనను ఆది తన స్వాధీనమునకు వచ్చినప్పుడు పకిలీదని తాము ఎరగనట్టి నకిలీ నాణేషును దేనినై నను ఏ ఇతర వ్యక్తి నైనను అసలైన నాణెముగా పుచ్చుకొనునట్లు చేయుటకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను, రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, నకిలీ నాణేపు విలువకు పదిరెట్ల దాక ఉండగల మొత్త మునకు జార్మానాతో గాని, ఈ రెండింటిలోగాని శిక్షింప అండజేయువానికి తెలియక నాణెమును, ఆసలైన నాణెముగా ఆందజేయుట. బడుదురు. ఉదాహరణము నకిలీ నాణెములను చేయు 'ఏ ' అనునతడు తన సహాపరాధియైన 'బీ' కి కం పెనీ వారి రూపాయలను పోలిన నకిలీ రూపాయలను చెలామణి చేయునిమిత్తము అందజేయును. 'బీ' ఆ రూపాయలను నకిలీ నాణెములను చెలా మణిజేయు మరొకవ్యక్తి యైన 'సీ' కి విక్రయించును. అవి సకిలీ వని ఎరిగియుండియు ఆతడు వాటిని కొనును. ల రూపాయలను 'సీ' అవి నకిలీవని తెలియనట్టి 'ఓ'కి సరుకులకై చెల్లించును. 'ఓ' ఆ రూపాయలను పుచ్చు కొనిన పిమ్మట అవి నకిలీవని కనుగొని అవి మంచి రూపాయలైనట్లే వాటిని ఇతరత్రా చెల్లించును . ఇచట ' బీ ' సురియు ' సీ', 239వ లేక సందర్భానుసారముగ, 240వ పరిచ్ఛేదము క్రింద శిక్షింపదగియుందురు. కాని ' ఓ ' ఈ పరిచ్ఛేదము క్రింద మాత్రమే శిక్షింపబడును. తన స్వాధీనమునకు 242. . తన స్వాధీ నమునకు వచ్చినప్పుడే నకిలీ నాణెమని తాను ఎరిగి యుండియు, కపటముతో గాని కపటమునకు వచ్చినప్పుడే నకిలీ నాణె గురిచేయవచ్చునను ఉద్దేశములో గాని, అట్టి నాణెమును స్వాధీసము సందుంచుకొనిన వారెవరైనను, మూడు సంవత్స మని ఎరిగియున్నట్టి రముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ వ్యక్తి దానిని స్వాధీన పాత్రులగుదురు. మందుంచుకొనుట. వ్యక్తి దానిని తన స్వాధీనమచకు 243. తన స్వాధీ నమ్ముకు వచ్చినప్పుడే భారతీయ నాణెమునకు నకిలీదగు నాణెమని ఎరిగియుండి, కపటముతో చ్చినప్పుడే భారతీయ గాని, కపటమునకు గురిచేయవచ్చునను ఉద్దేశముతో గాని, అట్టి నాణెమును స్వాధీనమందుంచుకొనువారెవరై నము, వామునకు నకిలీదగు ఏడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు, మరియు నా మని ఎరిగియున్నట్టి జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు. స్వాధీననుందుంచు కొనుట. టంకసాలలోని ఉద్యోగి 244. శాసనసమ్మతముగా భారత దేశములో స్థాపింపబడిన ఏదైనా టంకసాలలో ఉద్యోగియై యుండి శాసన నియతమైన ఆ టంకసాలనుండి విడుదల చేయబడు ఏదేని నాణెమును శాసన నియతమైన తూకమునకు, మిశ్రమమునకు, భిన్నమైన తూకమునకు లేక తూకముతో, లేక మిశ్రసుముతో చేయు ఉద్దేశముతో ఏదేని కార్యమును చేయు లేక చేయుటకు శాసనరీత్యా బద్కడై మిశ్రమమునకు భిన్న యున్న కార్యము చేయకుండు వారెవరైనను, ఏడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారా మైన నాణెమును తయారు చేయుట. వాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు. నాణెములను తయారు చేయు ఉపకరణమును శాసన విరుద్ధముగా టంకసాలనుండి తీసి కొని పోవుట. 245. శాసన సమ్మతముగా భారతదేశములో స్థాపింపబడిన ఏదైనా టంకపాలముండి, నాణెములను చేయు ఏదైనా పనిముట్టును, లేక ఉపకరణమును శాసన సమ్మత ప్రాధికారము లేకుండ తీసికొనిపోపు వారెవరైనను ఏడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు. కపటముతోనైనను, నిజాం:ుతి లేకుండా అయినను నాణేపు తూకమును తగ్గించుట లేక మి శమమును మార్చుట. 246. ఏదైనా నాణెము పై , దాని తూకమును తగ్గించునట్లు, లేక ఆందలి మిశ్రమముము మార్చునట్లు దేవి నైనను కపటముతో గాని, నిజాయితీ లేకుండ గాని చేయువారెవరైనను, మూడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింప బడుదురు మరియు జార్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు. విశదీకరణము :— నాణెమును తొలిచి ఏర్పడిన ఖాళీలో ఏదైన ఇతర వస్తువును నింపునట్టి వ్యక్తి నాణెపు మిశ్రమమును మార్చిన వాడగును. కపటము తోనైనను నిజాలు.. లేకుండా అయినను, భారతీయ వాడెపు తూకమును తగ్గించుట, లేక 247. ఏదైనా భారతీయ నాణెము పై దాని తూకమును తగ్గించునట్లు లేక, ఆందలి మిశ్రమమును మార్చు నట్లు దేనినైనను కపటముతో గాని, నిజాయితీ లేకుండ గాని చేయు వారెవరైనము, ఏడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు, ఆందలి మిశ్రమ మును మార్చుట.