పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

53 (ఏ) ఉద్దేశపూర్వకముగా అట్లు చేసిన చో, మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కొరావాసముతోగాని, జుర్మానాలోగాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబకుడుకు, మరియు (బీ) నిర్లక్ష్యముతో అట్లు చేసిన చో, రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి సాధారణ కారావాసముతో గాని, లేక జుర్మానాతోగాని ఈ రెండింటిలోగాని శిక్షింపబడుదురు. లేక వలసి వుండి పబ్బు 225- బీ. 224వ పరిచ్ఛేదములో గాని 225వ పరిచ్ఛేదములో గాని తత్సమయమున అమలునందున్న ఏదేవి అన్యధా నిబంధనలు ఇతర శాసనములో గాని నిబంధనలు చేయబడని ఏ సందర్భములోనైనను తానై నను ఎవరేని ఇతర వ్యక్తి యైనను శాసనాను చేయబడని సందర్శ ములలో శాసనాను సారముగా పట్టు బడవలసియుండగా పట్టు బడకుండుటకు ఉద్దేశపూర్వకముగా ప్రతిఘటుచు లేక శాసన విరుద్ధ మైన సారముగా పట్టుబడ ఆటంకమును కలిగించు, లేక తాసు శాసన సమ్మతముగా ఉంచబడిన ఏదేని అభిరక్ష నుండి తప్పించుకొని పోవు, తప్పించుకొనిపోవుటకు ప్రయత్నించు, లేక ఏ ఇతర వ్యక్తి నైనను ఆ వ్యక్తి, శాసన సమ్మతముగా ఉంచబడినట్టి ఏదేని బడకుండుటకై అభిరక్ష నుండి తప్పించు లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను, ఆరు మాసములదాక ఉండగల కాలావధికి ప్రతిఘటించుట, లేక ఆటంకపరచుట రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోగాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు, లేక తప్పించుకొని పోవుట, లేక తప్పించుట. 226. షరతును ఉల్లం 227. ఏదేని షరతు పూర్వకమైన జై పరిహరింపును అంగీకరించి, ఏ షరతు పై అట్టి పరిహరింపు మంజూరు శిక్ష పరిహరింపు చేయబడినదో ఆ షరతు ఉన్నదని ఎరిగియుండియు ఆ షరతును అతిక్రమించు వారెవరైనను ఆ శిక్షలో కొంత భాగమును ఘించుట. ఆదివరకే అతడు అనుభవించియుండని చో, ఆదిలి • అతనికి ఏ శిక్ష విధింపబడినదో ఆ శిక్ష తోను, ఆ శిక్ష లో అతడు కొంత భాగమును అనుభవించియుండినచో అనుభవించక మిగిలియున్న శిక్ష తోను, శిక్షింపబడుదురు. 228. ఏ పబ్లికు సేవకుడై నను ఒక న్యాయిక చర్యను ఏ దశలోనై నను నిర్వహించుచుండగా, ఉద్దేశపూర్వక న్యాక చర్యను ముగా అట్టి పబ్లికు సేవకుని ఏదేని అవమానమునకు గురిచేయు, లేక అతనికి ఏదేని ఆంతరాయమును కలుగజేయు నిర్వహించుచున్న వారెవరైనను, ఆరు మాసములదాక ఉండగల కాలావధికి సాధారణ కారావాసముతో గాని, వేయి రూపాయలదాక ఉండగల పబ్లిక) సేషకునకు ఉద్దేశపూర్వకముగా జూర్మావాతోగాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు. అవమానము, లేక R అంతరాయము కలిగించుట, 228- ఏ. (1) పరిచ్ఛేదములు 376, 376-ఏ, 376- బీ, 376-సీ లేక 376- ఓ క్రింద అపరాధము కొన్ని అపరాధములకు వకు గురి అయినట్లుగా చెప్పబడిన లేక నిశ్చయింపబడిన వ్యక్తి ( ఈ పరిచ్ఛేదములో ఇటు పిమ్మట బాధితవ్యక్తి యని గురియైన బాధిత నిర్దేశింపబడిన వ్యక్తి), ఫలాన అని తెలియజేయు నట్లు పేరుసుగాని, ఏదేని విషయమును గాని ముద్రించు లేక వ్యక్తి. ఫలాన అని ప్రచురించు వారెవరైనను, రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసములో శిక్షింపబడుదురు, మరియు వెల్లడించుట జుర్మానాకు కూడ పాత్రులు కదురు. (2) బాధిత వ్యక్తి ఫలాన అని తెలియజేయగల ఏదేని పేరును లేక ఏదేని విషయమును ముద్రించుటగాని, ప్రచురించుట గాని-- మొదలగునవి. (ఏ) పోలీసు స్టేషను బాధ్యతగల అధికారి అయినను అట్టి అపరాధమును గూర్చి దర్యాప్తు జరుపుచున్న పోలీసు అధికారి అయినను ( అట్టి దర్యాప్తు నిమిత్త మై) సద్భావముతో ఇచ్చిన వ్రాతమూలకమైన ఉత్త రువు ననుసరించి లేదా అట్టి ఉత్త రువు క్రింద జరిగినచో, లేక (బి) బాధిత వ్యక్తి వ్రాత మూలకవ.9గ ఇచ్చిన ప్రాధికారము ననుసరించి లేదా అట్టి ప్రాధికారముతో జరిగిన చో, లేక యెడల (పీ) బాధిత వ్యక్తి మరణించిన యెడల, లేక పై సరైన యెడల, లేక మతి స్తి వితము లేనిదైన ఆ బాధిత వ్యక్తి యొక్క సమీప రక్త బంధువులు ఇచ్చిన వ్రాతమూలకమైన ప్రాధికారము నను సరించి లేదా ఆట్టి ప్రాధికారముతో జరిగిన చో : అయితే, ఆ సమీప రక్త బంధువులు గుర్తింపు పొందిన సంక్షేను పంస్థ లేక వ్యవస్థ యొక్క ( ఏ పేరుతో పిలువబడునప్పటికిని) అధ్యక్షుడు లేక కార్యదర్శి కానట్టి ఏ వ్యక్తి కైనను అట్టి ప్రాధికారము ఈయరాదు-- అట్టి ముద్రణమునకు లేక ప్రచురణమునకు ఉపపరిచ్ఛేదము (1)లోని దేదియు విస్త రించదు. C.A.1--14