పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

52 శాసన సమ్మతముగా పంపబడి యుండిన చో మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలాపరికి రెంటిలో ఒక కారావాసముతో గాని, జర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు. తన నిర్లక్ష్యమువల్ల, పరిరోధమునుండి గాని, ఆ భిరక్షసుండి గాని, తప్పించుకొని పోనిచ్చుటు - శాసనానుసారముగా పట్టుబడవలసియుండి పట్టుబడకుండుటకై ప్రతిఘటించుట లేక ఆటంకపరచుట, 223. ఏదేని అపరాధ విషయమున ఆరోపణకు గురియైన, లేక ' దోస, " స్థాపితుడైన, లేక ఆభిరక్షిలో ఉంచబడుటకై శాసన సమ్మతముగా సంపబడిన ఏ వ్యక్తి నైనను, పరిరోధమునందే ఉంచుటకు పబ్లికు 'సేనకుడుగా . శాసన రీత్యా బదుడై యున్న పబ్లికు "సేనకుడై యుండి అట్టి వ్యక్తిని నిరక్ష్యములో పరిరోధము నుండి తప్పించుకొని పోనిచ్చువారెవరైనను, రెండు సంవత్సరములదాకా ఉండగల కాలానధికి సాధారణ కారావాసముతోగాని, జర్మానాలో గాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు. 224. తనపై ఆరోపింపబడిన లేక తాను దోష సితుడైన ఏదేని అపరాధమునకై శాసనానుసారముగా తాసు పట్టు బడనలసియుండి పట్మ కొనబడకుండుటకై ఉద్దేశపూర్వకముగా ప్రతిఘటనముగాని, శాసనవిరుద్ధమైన ఆటంకమునుగాని కలిగించు లేక ఏదేని అట్టి ఆపరాధమునకై శాసనసమ్మతముగా లాసు నిరోధములో ఉంచబడినట్టి ఏదేని అభిరక్ష నుండి తప్పించుకొనిపోవు లేక తప్పించుకొని పోపుటకు ప్రయత్నించు వారెనరైనను, రెండు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కొరావాసముతోగాని, జూర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింప బడుదురు, విశదీకరణము : - పట్టు కొనబడవలసిన వ్యక్తి లేక అభిరక్షలో ఉంచబడవలసిన వ్యక్తి తన పై ఆరోపింపబడిన లేక తాను దోష పితుడైన అపరాధమునకు లోనై యుండు శిక్షకు ఈ సరిచ్ఛేదములోని, జై అదనముగా ఉండును. శాసవానుసారముగా పట్టుబడ వలసియున్న ఇతరస్యక్తి పట్టు బడకుండుటకై ప్రతిఘటించుట లేక ఆటంకపరుచటు. 225. ఎవరైనను ఒక అపరాధమునకై శాసనానుసారముగా పట్టు బడవలసియున్న ఏ తన వ్యక్తి యైనను పట్టుబడకుండుటకై ఉద్దేశపూర్వకముగా ప్రతిఘటనముగాని, శాసన విరుద్ధమైన ఆటంకమునుగాని కలి గించుచో, లేక ఏ ఇతర వ్యక్తి నైనను ఆ వ్యక్తి ఏదేని అట్టి అపరాధమునకై శాసన సమ్మతముగా నిరోధములో ఉంచ బడినట్టి ఏదేని అభిరక్ష నుండి ఉద్దేశపూర్వకముగా తప్పించుచో లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించుచో, అతడు - రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోగాని, జూర్మానాతోగాని ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడును; లేక, ఏ వ్యక్తిని పట్టుకొనవలెనో, లేక ఏ వ్యక్తిని తప్పించుట, లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించుట జరిగినదో ఆ వ్యక్తి యావజ్జీవ కారావాసముతోనై నను, పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతోనై నమ శిక్షింపబడదగిన అపరాధము విషయమున ఆరోపణమునకు గురియై లేక పట్టుకొనబడవలసినవాడై ఉన్న చో, మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కోరావాసముతో శిక్షింపబడును; మరియు జూర్మానాకు కూడ పాత్రుడగును; లేక, ఏ వ్యక్తిని పట్టు కొనవలెనో, లేక ఏ వ్యక్తిని తప్పించుట, లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించుట జరిగినరో ఆ వ్యక్తి మరణదండనతో శిక్షింపబడదగిన ఆసరాధము విషయమున ఆరోపణమునకు గురియై లేక పట్టు కొనబడనలసినవాడై, ఉన్నచో, ఏడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడును, మరియు జూర్మానాకు కూడ పాత్రుడగును; లేక, ఏ వ్యక్తిని పట్టు కొనవలెనో, లేక ఏ వ్యక్తిని తిప్పించుట లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించుట జరిగినదో ఆ వ్యక్తి న్యాయస్థానపు దండనోత్త రువును బట్టి గాని అట్టి దండనోత్త రువును అఘాకరించినందువలనగాని, యావజ్జీవ కారావాపమునకైనను, పది సంవత్సరముల లేక అంతకు మించిన కాలావధికి కారావాసమునకై పను లోనై యున్నచో, ఏడు సంవత్సరములదొక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో కారావాసముతో శిక్షింపబడును, మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రుడగును; ఒక రకప్పు లేక, ఏ వ్యక్తిని పట్టుకొనవలెనో, లేక ఏ వ్యక్తిని తప్పించుట లేక తప్పించుటకు ప్రయత్నించుట జరిగినదో ఆ వ్యక్తి మరణ దండనోత్త రుపుకు గురియై ఉన్న చో యావజ్జీవ కారావావముతో గాని పది సంవత్సరములకు మించని కాలానధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోగాని శిక్షింపబడును, మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రుడగునవి. అన్యధా నిబంధనలు 225-5. 221వ పరిచ్ఛేదము, 222వ పరిచ్ఛేదము, 'లేక 223న పరిచ్ఛేదములో గాని, తత్సమయమున చేయబడని సందర్భము అమలునందున్న ఏదేని ఇతర శాసనములో గాని నిబంధనలు చేయబడని ఏ సందర్భములో నైనను ఏ వ్యక్తి వై నను పట్టు లలో పబ్లికు పేనకుడు కొనుటకు, లేక పరిరోధమువందే ఉంచి ఉంచుటకు పబ్లికు సేవకుడుగా శాసవరీత్యా - బద్భుడై యున్న పబ్లికు "పేవకుడై ఎవరినైనా పట్టుకోవ కుండుట లేక తప్పించు యుండి ఆ వ్యక్తిని పట్టు కొనకుండు, లేక పరిరోధమునండి అతనిని తప్పించుకొని పోనిచ్చు వారెవరై నము- కొని పోవచ్చు.