పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

51 219. పబ్లికు సేవకుడై యుండి, వ్యాయిక చర్య యొక్క ఏ దశలో పై వము, శాపవ విరుద్ధమై పదవి రామ వ్యాయికచర్యలో ఎరిగియున్నట్టి ఏదేని రిపోర్టును, ఉత్త రువుము, వివిశ్చయమును లేక నిర్ణయమును అవినీతికరముగా గాని, విద్వేష పబ్లికు సేవకుడు శాసన మద్ధముగా పూర్వకముగా గాని చేయు లేక ఒనగు వారెవరైవము వీడు పంవత్సరముల దాకి ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు రిపోర్టు మొదలగు కారా వాపములో గొవి, జర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు. వాటిని అవినీతి కరముగా చేయుట. 220. వ్యక్తులను విచారణ కై గావి, పరిరోధమునకై గాని పంపుటకు, లేక పరిశోధమునందే ఉంచియుంచు ప్రాధికారముగల వ్యక్తి, టకు ప్రాధికారముమ తనకు ఇచ్చు ఏదేని పదవియందుండి, ఆ ప్రాధికారమును వినియోగించుటలో ఎవరేని వ్యక్తిని తాను శాసన విరుద్ధ విచారణకై గాని పరిరోధమునందుంచుటకై గాని వంపుట ద్వారా లేక వరిరోధమునందే ఉంచియుంచుట ద్వారా ముగా వ్యవహరించుచు ఎరిగియుండియు తామ శాపన విరుద్ధముగా వ్యవహారించుచున్నట్లు ఎరిగియుండియు, అవినీతికరముగా గాని, విద్వేషపూర్వకముగా గాని విచారణకు, లేక పరి అట్లు చేయువారెవరైవము, వీడు వంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోగాని రోధమువకు పంపుట. జూర్మావాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు. 221. అపరాధము ఆరోపింపబడిన, లేక అపరాధమునకై పట్టు కొవబడవలసిన ఏ వ్యక్తి నైనను తాను పబ్లిక, ఎవరినై వసు పట్టుకొము పేవకుడుగా పట్టు కొనుటకు గాని, పరిరోధము వందే ఉంచుటకు గాని శాసనరీత్యా బదుడై యున్న పబ్లికు "పేవకుడై భాధ్యతగిన పల్లెకు యుండి, అట్టి వ్యక్తిని ఉద్దేశపూర్వకముగా పట్టు కోవకుండు, లేక అట్టి వ్యక్తిని ఉద్దేశపూర్వకముగా అట్టి పరిరోధము సేవకుడు ఉద్దేశ మండి తప్పించుకొనిపోవచ్చు, లేక తప్పించుకొని పోవుటలో గాని, తప్పించుకొనిపోవుటకు ప్రయత్నించుటలో గాని అట్టి పూర్వకముగా అతనిని పట్టుకొనకుండుట, వ్యక్తికి ఉద్దేశపూర్వకముగా తోడ్పడువారెవరై వపు ఈ క్రింది విధముగా శిక్షింపబడుదురు; ఎటులననగా, — వరిరోధమునందున్నట్టి వ్యక్తి పై ఆరోపింపబడిన అపరాధము గాని అతనిని పట్టు కొనబడవలసిన వానినిగా చేసిన గాని మరణదండనతో శిక్షింపదగినదై వచో, జుర్మానాతోగాని, జుర్మానాలేకుండగాని, ఏడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాపముతో శిక్షింపబడుదురు, లేక, అపరాధము + పరిరోధమునందున్నట్టి వ్యక్తి పై ఆరోపింపబడిన అపరాధముగాని, అతనిని పట్టుకొనబడవలసిన వారినిగా జేసిన ఆపరాధము గావి యావజ్జీవ కారావాసముతోనై పను, పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి కాం'వాసముతో నైనను, శిక్షింపదగినదైనచో, జుర్మానా తో గాని, జుర్మానాలేకుండగాని, మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసములో శిక్షింపబడుదురు, లేక సరిరోధమునందున్నట్టి వ్యక్తి పై ఆరోపింపబడిన అపరాధము గాని అతనిని పట్టుకొనబడవలసిన వానినిగా జేసిన అపరాధముగాని పది సంవత్సరములకన్న తక్కువ కాలావధికి కారావాపముతో శిక్షింపదగినదైనచో, జుర్మానాలో గాని, జూర్మానా లేకుండగాని, రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసములో శిక్షింప బడుదురు. 222. ఏదేని అపరాధమువకై వ్యాయష్ఠానపు దండనోత్త రువుకు గురియైన వ్యక్తి నైనను లేక అభిరక్షలో దండనోత్త రువుకు ఉంచుటకై శాసనసమ్మతముగా పంపబడిన ఏ వ్యక్తి నైనను తాను పబ్లికు సేవకుడుగా పట్టు కొనుటకు గాని అందే గురియైన లేక శాసన ఉంచుటకు గాని శాపసరీత్యా బదుడై యున్న పబ్లికు సేవకుడై యుండి, అట్టి వ్యక్తిని ఉద్దేశపూర్వకముగా పట్టుకొన సమ్మతముగా పరిరోధ కుండు, లేక అట్టి వ్యక్తిని ఉద్దేశపూర్వకముగా అట్టి పరిరోధమునుండి తప్పించుకొనిపోనిచ్చు, లేక తప్పించుకొని మునకు పంపబడిన వ్యక్తిని పట్బుకొను పోవుటలో గాని తప్పించుక్ వి పోవుటకు ప్రయత్నించుటలో గాని అట్టి వ్యక్తికి ఉద్దేశపూర్వకముగా తోడ్పడు బాధ్యతగల పబ్లికు వారెవరైనను, ఈ క్రింది విధముగా శిక్షింపబడుదురు, ఎటులననగా, - పేవకుడు ఉద్దేశపూర్వ కముగా పట్టుకొని కుండుట. పరిరోధమునందున్న లేక పట్టు కొనబడవలసియున్నట్టి వ్యక్తి మరణ దండనోత్త రువుకు గురియై యున్నచో, జూర్మావాతో వైసమ జర్మానా లేకుండవై వను యావజ్జీవ కారావాసముతోగాని పదునాలుగు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కా రావాపముతో గాని, శిక్షింపబడుదురు, లేక పరిరోధమునందున్నట్టి లేక పట్టుకొనబడు లసి యున్నట్టి వ్యక్తి మరణ దండనోత్త రువును బట్టి గాని, అట్టి దండవ త్త రువును లఘాకరించివందు వలన గాని యావజ్జీవ కారావాసమునకైనను, పది సంవత్సరముల లేక అంతకు మించిన కాలావధికి కారావాసమువ కైవము లోనై యున్నచో, జుర్మానాతోగాని జుర్మానా లేకుండగాని, ఏడు సంవత్సరముల గాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు, లేక పరిరోధమునందున్నట్టి, లేక పట్టు కొవబడవలసియున్నట్టి వ్యక్తి న్యాయస్థానపు దండనోత్త రువును బట్టి పది పంవత్సరములదాక ఉండవి కాలావధికి కారావాపమునకు లోనై యున్నచో, లేక ఆ వ్యక్తి అభిరక్ష యందుంచబడుట ,