పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

49

యావజ్జీవ కారావాసముతో లేక కారావాసముతో శిక్షింప దగినదైనచో

ఆ అపరాధము, యావజ్జీవ కారావాసముతోగాని, పది సంవత్సరముల దాక ఉండగల కారావాసముతోగాని శిక్షింప దగినదైనచో, మూడు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు;

మరియు ఆ అపరాధము పది సంవత్సరములదాక ఉండనిదైన కారావాసముతో శిక్షింపదగినదైనచో, ఆ అపరాధము, నకై నిబంధనానుసారముగల దీర్ఘ తమ కారావాస కాలావధిలో నాలుగవ భాగము మేరకు ఉండగల కాలావధికి ఆ ఆపరాధ మునకు నిబంధనానుసారము ఏ రకపు కారావాసము గలదో ఆ రకపు కారావాసముతోగాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు.

అపరాధికి శిక్ష పడకుండ కాపాడుటకై ప్రతి ఫలముక పారితోషికము ఈయజూపుట, లేక ఆస్తిని తిరిగి ఈయజూపుట.

214. అపరాధమును కప్పిపుచ్చుటకై, లేక ఏ వ్యక్తి కై నను ఏదేని అపరాధమునకుండు శాసన విహిత శిక్ష పడకుండ అతనిని కాపాడుటకై , లేక ఏ వ్యక్తి కైనను శాసన విహిత శిక్ష పడే నిమిత్తము అతనిపై తాను తీసికొనవలసిన చర్య తీసికొనకుండుటకై ప్రతి ఫలముగ ఆ వ్యక్తి కి ఏదేని పారితోషికమును ఇచ్చు, లేక ఇప్పించు, ఈయజూపు లేక ఇప్పింపజూపు, ఇచ్చుటకు అంగీకరించు, లేక ఇప్పించుటకు అంగీకరించు, లేక ఏ వ్యక్తి కైనను ఏదేని ఆస్తిని తిరిగి ఇచ్చు లేక తిరిగి ఇప్పించువారెవరైనను,

అపరాధము మరణశిక్ష విధింపదగినదైనదైనచో

ఆ అపరాధము మరణదండనతో శిక్షింపదగినదైనచో, ఏడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు. మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు;

యావజ్జీవ కారావాసముతో శిక్షింపదగినదైనచో

మరియు ఆ అపరాధము యావజ్జీవ కారావాసముతో గాని, పది సంవత్సరములదాక ఉండగల కారావాసముతో గాని శిక్షింపదగినదైనచో మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింప బడుదురు మరియు జుర్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు;

మరియు, ఆ అపరాధము, పది సంవత్సరముల దాక ఉండనిదైన కారావాసముతో శిక్షింపదగినదైనచో ఆ అపరాధము నకై నిబంధనానుసారముగల దీర్ఘతమ కారావాస కాలావధిలో నాలుగవ భాగము మేరకు ఉండగల కాలావధికి, ఆ అపరాధమునకు నిబంధనానుసారము ఏ రకపు కారావాసము గలదో ఆ రకపు కారావాసముతోగాని, జూర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు.

మినహాయింపు :-- శాసన సమ్మతముగా రాజీచేసికొనదగు అపరాధమునకు సంబంధించిన ఏ కేసుకైనను 213న మరియు 214న పరిచ్ఛేదము యొక్క నిబంధనలు విస్తరించవు.

దొంగలింపబడిన ఆస్తి మొదలైన వాటిని తిరిగి యిప్పించుటకు సహాయ పడుటకు పాతోషికమును తీసికొనుట.


215. ఈ స్మృతి క్రింద శిక్షింపదగు ఏదేని అపరాధము కారణముగ ఏ వ్యక్తి యైనను కోల్పోయిన చరాస్తిని దేనినైనను తిరిగి అతనికి ఇప్పించుటకు సహాయము చేయుదునను మిష పై లేక సహాయము చేసినందుకై, ఏదేని పారితోషికమును, తీసికొను లేక తీసికొనుటకు అంగీకరించు లేక తీసికొనుటకు సమ్మతించు వారెవరైనను, అపరాధిని పట్టించి ఆ అపరాధమునకు దోషస్థాపన చేయించుటకై అన్ని పద్ధతులను తన శక్తి మేరకు ఉపయోగించిననే తప్ప, రెండు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు,

అభిరక్ష నుండి తప్పించుకొని పోయినట్టి లేక పట్టుకొనుడని ఉత్తరువు చేయబడి నట్టి అపరాధికి ఆశ్రయమిచ్చుట.


216. అపరాధ విషయమున దోషస్థాపితుడైన లేక ఆపరాధము ఆరోపింపబడిన ఎవరేని వ్యక్తి, ఆ అపరాధము నకై శాసనసమ్మతమైన అభిరక్షలో ఉండగా, అట్టి అభిరక్ష నుండి తప్పించుకొని పోయినపుడెల్లను,

లేక, ఒక పబ్లికు సేవకుడు, అట్టి పబ్లికు సేవకుని యొక్క శాసన సమ్మత అధికారములను వినియోగించుచు, ఫలానా వ్యక్తిని ఒక అపరాధమునకై పట్టు కొనవలసినదని ఉత్తరువు చేసినప్పుడెల్లను,

అట్లు తప్పించుకొని పోవుటను గూర్చి, లేక పట్టుకొనవలసినదను ఉత్తరువును గూర్చి, ఎరిగియుండియు, ఆ వ్యక్తి పట్టుబడకుండచేయు ఉద్దేశముతో అతనికి ఆశ్రయమిచ్చు లేక అతనిని దాచువారెవరైనను ఈ క్రింది రీతిగా శిక్షింపబడుదురు, అనగా--

అపరాధము మరణశిక్ష విధించదగినదైనచో.

ఏ అపరాధమునకై ఆ వ్యక్తి అభిరక్షలో ఉండెనో లేక ఆ వ్యక్తిని పట్టుకొవవలసినదని ఉత్తరువు చేయబడినదో ఆ అపరాధము మరణ దండనతో శిక్షింపదగినదైనచో, ఏడు సంవత్సరములదాకి ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో శిక్షింపబడుదురు మరియు జార్మానాకు కూడ పాత్రులగుదురు.