పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

33

శాసన విరుద్ధ సమావేశములో లేక దొమ్మీలో పాల్గొనుటకు కిరాయికి తేబడుట.

158. 141వ పరిచ్ఛేదములో నిర్దిష్టమైన కార్యములలో దేనినైనను చేయుటకు లేక చేయుటలో సహాయపడుటకు పనిలో కుదుర్చు కొనబడిన, లేక కిరాయికి తేబడిన, లేక పనిలో కుదుర్చుటకు గాని కిరాయికి పనిచేయుటకు గాని ముందుకు వచ్చు లేక ఆందుకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను, ఆరు మాసములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు.

లేక, సాయుధులై పోవుట.

మరియు పైన చెప్పినట్లు పనిలో కుదుర్చు కొనబడియుండి, లేక కిరాయికి తేబడియుండి, ఏదేని మారణాయుధమును గాని, దాడి ఆయుధముగా ఉపయోగింపబడినచో మరణము కలిగించ జాలు దేనినైనను గాని ధరించి పోవు, ఆట్లు పోవుటకు కుదురు లేక పొవుటకు ముందుకు వచ్చు వారెవరైనను, రెండు సంవత్సరముల దాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుడురు.

జగడము.

159. ఇద్దరు, లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు బహిరంగ స్థలములో కొట్లాడుట ద్వారా ప్రజా శాంతికి భంగము కలిగించినప్పుడు వారు ' జగడమాడినట్లు ' చెప్పబడును.

జగడమాడినందుకు శిక్ష.

160. జగడమాడిన వారెవరైనను, ఒక మాసముదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, వంద రూపాయలదాక ఉండగల జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు.


అధ్యాయము——9.

పబ్లికు సేవకులు చేయు, లేక వారికి సంబంధించిన అపరాధములను గురించి

పబ్లికు సేవకుడు ఒక అధికారిక కార్యము విషయమున శాసన విహిత ప్రతిమూల్యము గాక ఇతరమైన పారితోషికమును తీసికొనుట.

161. పబ్లికు సేవకుడై యుండి లేక అగుదుననుకొనుచుండి, ఏదేని ఆధికారిక కార్యమును చేయుటకు గాని చేయకుండ మానుకొనుటకు గాని, తన ఆధికారిక కృత్యముల నిర్వహణములో ఏ వ్యక్తి పట్ల నైనను ఏదేని అనుకూలతను లేక ప్రతికూలతను చూపుటకుగాని, చూపకుండ మానుకొనుటకు గాని, కేంద్ర ప్రభుత్వము లేక ఏదేని రాజ్య ప్రభుత్వము లేక పార్లమెంటు లేక ఏదేని రాజ్య, విధానమండలి మూలముగ, లేక 21వ పరిచ్ఛేదము లో నిర్దేశింపబడినట్టి ఏదేని స్థానిక ప్రాధికారము, కార్పొరేషను లేక ప్రభుత్వ కంపెనీ మూలముగ, లేక ఎవరేని పబ్లికు సేవకుని మూలముగ ఏ వ్యక్తి కైనను ఏదేని ఉపకారము, లేక అపకారము చేయుటకు గాని చేయ ప్రయత్నించుటకు గాని, ప్రేరణముగ లేక బహుమానముగ ఏ వ్యక్తి నుండి యైనను తన కొరకు గాని, ఎనలేని ఇతర వ్యక్తి కొరకు గాని శాసన విహిత ప్రతి మూల్యమును గాక ఇతరమైన ఏదేని పారితోషికమును స్వీకరించు, లేక పొందు లేక స్వీకరించుటకు అంగీకరించు, లేక పొందుటకు ప్రయత్నించు వారెవరైనను, మూడు సంవత్సరములదాక ఉండగల కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతో గాని, జుర్మానాతోగాని, ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు.

"పబ్లికు సేనకుడ నగదు ననుకొనుచుండి"


విశదీకరణము :-- ఒక వ్యక్తి తానొక పదవిలో ఉందుననుకొనక, తాను ఆ పదవిలో ఉండబోవు చున్నాననియు అప్పుడు తాను వారికి ఉపకారము చేయుదుననియు ఇతరులను మోసముతో విశ్వసింపజేసి, వారి నుండి పారితోషికమును పొందినచో అతడు దగా చేసినవాడు కావచ్చును, కాని అతడు ఈ పరిచ్ఛేదములో నిర్వచింపబడిన ఆసరాధమును చేసినవాడు కాడు.

"పారితోషికము"

“పారితోషికము" అను పదము ధన రూప పారితోషికములకు, ధన రూపమున అంచనా కట్టనగు పారితోషికములకు పరిమితము కాదు.

శాసన విహిత ప్రతి మూల్యము

శాసనవిహిత ప్రతిమూల్యము " అను పదబంధము శాసన సమ్మతముగా ఒక పబ్లికు సేవకుడు అభ్యర్థించదగు ప్రతి మూల్యమునకు పరిమితము కాదు. దాని పరిధిలో అతడు స్వీకరించవచ్చునని అతడు సేవించుచున్న ప్రభుత్వము అతనికి అనుజ్జ ఒసగిన ప్రతిమూల్యములన్నియు చేరి యుండును.

"చేయుటకు ప్రేరణ బహుమానము"

ఒక వ్యక్తి తాను చేయుటకు ఉద్దేశించని దానిని దేనినైనను చేయుటకు ప్రేరణముగ, లేక తాసు చేయనట్టి దానిని దేనినై నను చేయుటకు బహుమానముగ, పారితోషికమును తీసికొను వ్యక్తి ఈ పదబంధ పరిధియందుచేరి యుండును.

ఉదాహరణములు

(ఏ)'ఏ' అను ఒక మున్సిఫు 'జడ్' అను ఒక బ్యాంకరుకు అనుకూలముగ ఒక వ్యాజ్యములో తీర్పునిచ్చుటకు ఏ'కు బహుమానముగా 'ఏ' యొక్క సోదరునికి ' జడ్' యొక్క బ్యాంకులో ఒక ఉద్యోగమును ' జడ్' చే ఇప్పించును.'ఏ' ఈ పరిచ్ఛేదములో నిర్వచింపబడిన అపరాధమును చేసినవాడగును,