పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

25


కారావాసముతో శిక్షింపదగు అపరాధమును చేయు పన్నుగడను కప్పిపుచ్చుట,

120. కారావాసముతో శిక్షింపదగు ఒక ఆపరాధము జరుగుటకు వీలు కలిగించు ఉద్దేశముతో, లేక తద్వారా తాము అట్లు వీలు కలిగించుట సంభవమని ఎరిగియుండి,

ఏదేని కార్యమును చేయుట లేక శాసన రీత్యా చేయవలసిన కార్యమును చేయకుండుట ద్వారా ఆట్టి అపరాధమును చేయుటకు ఒక పన్నుగడ ఉన్నదను విషయమును స్వచ్ఛందముగా కప్పిపుచ్చు లేక అట్టి పన్నుగడను గురించి దేనినై నను అది అబద్ధ మైనదని ఎరిగియుండియు, తెలియజేయువారెవరైనను,

అపరాధము చేయబడినచో.

ఆ ఆపరాధము చేయబడినచో, ఆ అపరాధమునకు నిబంధనానుసారముగల దీర్ఘతమ కారావాన కాలావధిలో నాలుగవ భాగము మేరకు ఉండగల కాలావధికి ఆట్టి ఏ రకపు కారావాసముతో నైనను శిక్షింపబడుదురు.

ఆ అపరాధము చేయబడనిచో

ఆ అపరాధము చేయబడనిచో, అట్టి దీర్ఘతమ కారావాస కాలావధిలో ఎనిమిదవ భాగము మేరకు ఉండగల కాలావధికి కారావాసముతో గాని, ఆ అపరాధమునకు నిబంధనాసుసారముగల జుర్మానాలోగాని, ఈ రెండింటితో గాని,శిక్షింపబడుదురు.

అధ్యాయము 5-ఏ

ఆపరాధికమైన కుట్ర

ఆపరాధికమైన కుట్రయొక్క నిర్వచనము.


120-ఏ. ఇరువురుగాని అంతకంటే ఎక్కువమంది వ్యక్తులుగాని—-

(1) ఒక శాసనవిరుద్ధమైన కార్యమును, లేక

(2) శాసనవిరుద్ధము కానట్టి కార్యమును శాసనవిరుద్ధ మగు పద్ధతుల ద్వారా,

చేయుటకు లేక చేయించుటకు ఒప్పందము చేసికొనినపుడు , అట్టి ఒప్పందము ఆపరాధికమైన కుట్ర అనబడును:

అయితే ఒక అపరాధమును చేయుటకైన ఒప్పందము మినహా, ఒప్పందముతోపాటు దాని ననుసరించి ఆ ఒప్పందము చేసికొనిన పక్షకారులలో ఒకరుగాని అంతకంటే ఎక్కువమందిగాని ఏదేని కార్యము చేసిననేతప్ప ఏ ఒప్పందమైనను ఆపరాధికమైన కుట్ర కాదు.

విశదీకరణము:-శాసనవిరుద్ధ కార్యము అట్టి ఒప్పందము యొక్క అంతిమ లక్ష్యమా లేక అట్టి లక్ష్యమునకు కేవలము అనుషంగికమైనదా అనునది ముఖ్యాంశము కాదు.

ఆపరాధికకుట్రకు శిక్ష.

120-బీ. (1) మరణదండనతోగాని, యావజ్జీవ కారావాసముతో గాని, రెండు సంవత్సరములు లేక అంత కంటె ఎక్కువ కాలావధికి కఠిన కారావాసముతోగాని శిక్షింపదగు ఒక అపరాధమును చేయుటకైన అపరాధిక కుట్రలో పాల్గొనినవారెవరైనను, అట్టి కుట్ర విషయములో శిక్షించుటకు ఈ స్మృతిలో అభివ్యక్త నిబంధన ఏదియు చేయబడనియెడల అట్టి అపరాధమును అతడు దుష్ప్రేరణ చేసియుండిన ఎట్లో అదే రీతిగా శిక్షింపబడుదురు.

(2) పైన చెప్పినట్లుగా శిక్షింపదగు అపరాధమును చేయుటకైన ఆపరాధిక కుట్ర కానట్టి ఇతరమైన ఆపరాధిక కుట్రలో పాల్గొనిన వారెవరైనను, ఆరు మాసములకు మించని కాలావధికి రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోగాని జుర్మానాలోగాని ఈ రెండింటితోగాని శిక్షింపబడుదురు.

అధ్యాయము 6

రాజ్యవ్యతిరేక అపరాధములను గురించి

భారతప్రభుత్వముతో యుద్ధము చేయుట, చేయుటకు ప్రయత్నించుట లేక యుద్ధము చేయుటకు దుష్ప్రేరణ చేయుట.

121. భారత ప్రభుత్వముతో యుద్ధము చేయు, లేక అట్టి యుద్ధము చేయుటకు ప్రయత్నించు, లేక అట్టి యుద్ధము చేయుటకు దుష్ప్రేరణ చేయువారెనరైనను, మరణ దండన తోగాని యావజ్జీవ కారావాసముతోగాని శిక్షింపబడుదురు; మరియు జుర్మానాకుకూడ పాత్రులగుదురు.

ఉదాహరణము

భారత ప్రభుత్వము పై చేయు తిరుగుబాటునందు 'ఏ' అనునతడు చేరును. 'ఏ' ఈ పరిచ్ఛేదములో నిర్వచింపబడిన అపరాధమును చేసినవాడగును.