పుట:ది ఇండియన్ పీనల్ కోడు.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

20


దుష్ప్రేరకుడు.

108. ఒక అపరాధమును చేయుటకుగాని, శాసనరీత్యా ఆపరాధము చేయజాలిన వ్యక్తిచే దుష్ప్రేరకునికి గల ఉద్దేశముతో, లేక ఎరుకతో చేయబడినచో ఆపరాధమగు నట్టి కార్యమును చేయుటకుగాని దుష్ప్రేరణచేయు వ్యక్తి, అపరాధ దుష్ప్రేరణ చేసిన వాడగును.

విశదీకరణము 1:--దుష్ప్రేరకునికి ఒక కార్యమును చేయు బాధ్యత స్వయముగ లేకున్నను, అతడు. ఆ కార్యమును, శాససరీత్యా చేయవలసిన వ్యక్తిని చేయకుండుమని దుష్ఫేరణ చేయుట ఆపరాధము కావచ్చును.

విశదీకరణము 2 :-- దుష్ప్రేరిత కార్యను జరుగుటగాని, ఆది అపరాధమగుటకు కావలసిన పరిణామము కలుగుటగాని, దుష్ప్రేరణా పరాధమునకు అవసరము కాదు.

ఉదాహరణము

(ఏ) 'స్త్రీ' ని హత్య చేయుమని 'ఏ' అనునతడు 'బి' ని పురికొల్పును. 'బీ' అట్లు చేయుటకు నిరాకరించును.'బీ' ని 'ఏ' హత్యాదుష్ప్రేరణ చేసిన వాడగును.

(బీ) 'డీ' ని హత్యచేయువుని 'ఏ' అనునతడు 'బి' ని పురికొల్పును. ఆపురికొల్పుటననుసరించి 'డీ' ని 'బి' పొడుచును. 'డీ' ఆ గాయము నుండి కోలుకొనును. 'బీ' ని 'ఏ' హత్యాదుష్ప్రేరణ చేసినవాడగును.

విశదీకరణము 3 :-దుష్ప్రేరితుడైన వ్యక్తి శాసనరీత్యా అపరాధము చేయజాలినవాడై ఉండుట గాని, అతడు దుష్ప్రేరకునికి గల దోషయుతమైన ఉద్దేశ్యమునే, లేక ఎరుకనే కలిగియుండుటగాని అతడు దోషయుతమైన ఉద్దేశ్యమును లేక ఎరుకను దేనినైనను కలిగి ఉండుటగాని అవసరము కాదు.

ఉదాహరణము

(ఏ) శాసన రీత్యా ఆపరాధము చేయజాలిన వ్యక్తిచే, 'ఏ' కు గల దోషయుతమైన ఉద్దేశ్యముతో చేయబడినచో అపరాధమగునట్టి ఒక కార్యమును చేయుటకు 'ఏ' ఒక బిడ్డను, లేక ఉన్మత్తుని దుష్ప్రేరణ చేయును. ఇచట ఆ కార్యము చేయబడినను, చేయబడకపోయినను 'ఏ' ఆపరాధ దుష్ప్రేరణ చేసినవాడగును.

(బీ) 'జడ్' ను హత్య చేయు ఉద్దేశ్యముతో, 'జడ్'కు మరణము కలిగించునట్టి కార్యమును చేయుటకు 'ఏ' ఏడు సంవత్సరముల లోపు వయసుగల 'బీ' అను బిడ్డను పురికొల్పును. 'బీ' ఆ దుష్ప్రేరణ పరిణామముగా 'ఏ' లేనపుడు ఆ కార్యమును చేసి తద్వారా 'జడ్'కు మరణము కలిగించును. ఇచట 'బీ' శాసనరీత్యా ఆపరాధము చేయజాలినవాడు కాకున్నను, శాసనరీత్యా 'బి' ఆపరాధము చేయజాలినవాడై యుండి హత్యచేసియుండిన ఎట్లో ఆదే రీతిగా 'ఏ' శిక్షాపాత్రుడగును, మరియు అందువలన అతడు మరణ శిక్షకు లోనై యుండును.

(సీ) 'ఏ' ఒక నివాస గృహమునకు నిప్పంటించవలసినదిగా 'బి'ని పురికొల్పును. 'బీ'కి మతి స్తిమితము లేనందున ఆ కార్యపు స్వభావమును గాని తాను చేయునది దోషమని లేక శాసన విరుద్దమని గాని తెలిసికొనజాలనివాడై 'ఏ ' చే పురికొల్పబడిన పరిణామముగా ఆ గృహమునకు నిప్పంటించును. 'బీ' ఎట్టి అపరాధము చేయలేదు. కాని 'ఏ' ఒక నివాస గృహమునకు నిప్పంటించు ఆపరాధ దుష్ప్రేరణ చేసిన వాడగును, మరియు ఆ అపరాధమునకు నిబంధ నానుసారముగ శిక్షా పాత్రుడగును.

(డీ) 'ఏ' ఒక దొంగతనము చేయించు ఉద్దేశ్యముతో 'జడ్' స్వాధీనము నుండి 'జడ్'కు చెందిన ఆస్తిని తీసికొనుమని 'బి' ని పురికొల్పును. ఆ ఆస్తి 'ఏ' కు చెందినదే అవి 'బీ'కి 'ఏ' విశ్వాసము కలిగించును. ఆ ఆస్తి 'ఏ ' యొక్క ఆస్తి యేనని విశ్వసించి 'బీ' సద్భావముతో దానిని 'జడ్' స్వాధీనమునుండి తీసికొనును. 'బీ' ఈ బ్రమతో వ్యవహరించినందున నిజాయితీ లేకుండ తీసికొనలేదు. కనుక దొంగతనము చేయలేదు. కాని 'ఏ' దొంగతనమును దుష్ప్రేరణ చేసిన వాడగును. మరియు 'బీ' దొంగతనము చేసియుండినచో ఎట్టి శిక్షకు 'ఏ' పాత్రుడయ్యెడువాడా అదే శిక్షకు 'ఏ' పాత్రుడగును.

విశదీకరణము 4 :- ఆపరాధదుష్ప్రేరణ అపరాధమైనందున అట్టి దుష్ప్రేరణ యొక్క దుష్ప్రేరణ కూడ అపరాధమగును.

ఉదాహరణము

'జడ్' ను హత్య చేయుటకు 'సీ'ని పురికొల్పుమని 'ఏ' అనునతడు 'బీ'ని పురికొల్పును. 'బీ'ఆ ప్రకారము 'జడ్' ను హత్య చేయుటకు 'సీ'ని పురికొల్పును. 'బీ' యొక్క పురికొల్పుట పరిణామముగా 'సీ' ఆ అపరాధము