పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సంశ్లిష్ట వాక్యాలు

47


(133)

* a. మీరు సమయానికి రాబట్టి తినండి.
* b. మీరు నమ్మకంగా చెయ్యబట్టి ఏం సాధించారు?

పై వాక్యాల్లో * a లో 'వచ్చారు కాబట్టి' అని, b లో చేశారు కాఇట్టి అని వాడితే వ్యాకరణ సమ్మతాలవుతై. హేత్వర్గాన్ని సూచించే ఈ బట్టి క్రియ వ్యాపార పరిసమాప్తిని, సహజస్థితిని మాత్రమే సూచించగలదు. సంభావ్యమాన వ్యాపారాన్ని సూచించలేదు. అట్టాంటి వాక్యాలను కాబట్టి తోనే అనుసంధించాలి.

(134)

మీ ఆవిడ రేపు వస్తుంది కాబట్టి మీకు దిగులు లేదు.

2.64 : రెండు వాక్యాలమధ్య హేతుసంబంధం ఉన్నప్పుడు ప్రధాన వ్యాపారాన్ని సూచించే వాక్యం కాబట్టి తో మొదలుకావచ్చు. అట్లాంటి రెండు వాక్యాలను కలిపినప్పుడు పూర్వక్రియతో అనుసంధించిన కాబట్టి వికల్పంగా అన్నంత క్రియమీద బట్టి తో ఆసమాపక క్రియగా ఏర్పడుతుందని సూచించుకో వచ్చు. పైన సూచించిన విధినిషేధాలననుసరించి అట్లాంటి రూపాలు సాధించుకో వచ్చు.

2.65: ప్రధాననాక్యం కాలగమనాన్ని సూచించేదయినప్పుడు ఈ బట్టి క్రియ వ్యాపార పర్యంతార్థాన్ని సూచిస్తుంది.

(135)

a. మీరు సిగరెట్లు కాల్చబట్టి ఎన్నాళ్లయింది?
b. ఆమె మెడిసిన్ చదవబట్టి పదేళ్లవుతున్నది.

అర్థబోధలో (135) లో వాక్యాలు (136) వాక్యాలతో సమానార్థకాలు.

(136)

a. మీరు ఎన్నాళ్లనుంచి సిగరెట్లు కాలుస్తున్నారు.
b. ఆమె పదేళ్లనుంచి మెడిసిన్ చదువుతున్నది.

(135) (136) లతో సూచించిన వాక్యాల సంబంధం క్త్వార్థకవాక్యాల విషయంలో (చూ. 2.16) సూచించిన సంబంధం లాంటిది. అయితే ఒక భేదం ఉంది. అవు క్రియతోనూ, కిందట అనే అవ్యయంతోనూ మానార్థక కాలబోధక నామం మాత్రమే రాగలదు. కాని నుంచి ఆనే ప్రత్యయంతో అట్లాంటి నియమం వర్తిస్తున్నట్టు లేదు.

(137)

* a. అతను నిన్న కిందట సిగరెట్లు కాల్చాడు.