పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

102

తెలుగు వాక్యం


(237)

a. (i) సుబ్బారావు రేపువస్తాడు, లేక ఎల్లుండి వస్తాడు,
        లేక నాలుగు రోజుల తరవాత వస్తాడు.
    (ii) సుబ్బారావు రేపో, ఎల్లుండో, నాలుగు రోజుల తర్వాతనో
         వస్తాడు.

b. (i) రేపు సుజాత ఊరికి వెళ్తుంది, లేక సుశీల ఊరికి వెళ్తుంది ,
       లేక సుమిత్ర ఊరికి వెళ్తుంది.
   (ii) రేపు సుజాతో, సుశీలో, సుమిత్రో ఊరికి వెళ్తారు.
        ( ! వెళ్తుంది.)

4.22 : పై వాక్యాల్లో ఆఖ్యాతేతర పదాలమధ్య వికల్పం చెప్పబడింది. ఆఖ్యాతాలమధ్య వికల్పం రెండురకాలుగా ఉంటుంది. నిశ్చయార్థక, వ్యతిరేకార్థక ఆఖ్యాతాలమధ్య ఉండొచ్చు. లేక భిన్న ఆఖ్యాతాలమధ్య ఉండొచ్చు. (226) వాక్యాల్లోa (i) కి a (ii) ని (b) (i) కి (b) (ii) మూలవాక్యాలుగా చూపించబడినై. ఆఖ్యాతాలమధ్య వికల్పత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు ఇట్లా కుదరదు.

(238)

a. అతను వ్యాపారస్తుడో, భూస్వామో, పైరవికారో కాంగ్రెసు నాయకుడో?

b. సుజాత వంట చేస్తున్నదో, ఆలంకరించు కుంటున్నదో, చదువు కుంటున్నదో.

4.23 : ఈ పై వాక్యాలు పైనఇచ్చిన విధంగా ప్రయోగార్హాలుగా కనిపించటం లేదు. ఆ వాక్యాల తరవాత నాకుతెలియదు, ఎవరికితెలుసు, నీకెందుకు, ఎవరిక్కావాలి, మనకెందుకు ? వంటి వాక్యభాగాలను చేరిస్తే ప్రయోగార్హాలవుతై. వికల్పంగా క్రియారహిత వాక్యాలకు కాదు శబ్దాగమం, క్రియాసహిత వాక్యాలకు లేదు శబ్దాదేశం జరుగుతై .

(239)

a. (i) అతను కాంగ్రెసు నాయకుడు అవునో, కాదో.
   (ii) ఆతను కాంగ్రెసు నాయకుడో, కాదో.

b. (1) అతను రేపు వస్తాడో, రాడో.
   (ii) అతను రేపు వస్తాడో, లేదో.