పుట:తిరుమల తిరుపతి యాత్ర.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
తిరుమల తిరుపతియాత్ర. 89


శ్లో.

తత్ర కాచిత్పురీ రమ్యా త ప్తాహాటక నిర్మితా।
కవాటతోరణవతి రమ్యోద్యాశతైక్యతా॥


శ్లో.

స్ఫటీకోపలవచ్చుద్ధజలనద్యా సమానృతా।
రత్న మాణిక్య వైడూర్యముక్త నిర్మిత గోపురా॥


శ్లో.

అనేక మండ వైర్యుక్తా ప్రాసాశతి సంపలా।
మహావీధి శతోపేతా కదమాతంగా సంయుతా॥


శ్లో.

వరనారీగణోపేత సర్వమంగళశోభిత।
శంఖచక్రధరాస్తత్ర సర్వేచైవ చతుర్భుజాః॥


శ్లో.

సశుక్ల మాల్యవసనాస్సార్వాభరణభూధి తా ।
దివ్యచందనాలిస్తాంగః పరమానందాపురితాః॥


శ్లో.

తన్మధ్యేసుమహద్దిన్యవిమానం సూర్యసన్నిభం।
అత్యున్నతమహామేరుశృంగతుల్యం మనోహరం॥


శ్లో.

బహుప్రకాశసంపన్నం మణిమండపసంయుతః।
భేరీమృదంగపణవమర్దలధ్వనిశోభితం॥


శ్లో.

నృక్తువాదిత్రసంపన్నం కిన్నరసవనసంయుతం।
దదృశుస్తత్ర పురుషం పూర్ణచంద్రనిద్ధభాననం॥


శ్లో.

చతుర్బాహుముదారాంగం శఖచక్రధరంపరం।
పీతాంబరధరం సౌమ్యమాసీనం కాంచసనే॥


శ్లో.

ఫణామణిమహాకాంతి విరాజితకిరీటినం।
భోగిభోగేసమాసీనం సర్వాభరణభూషితం॥


శ్లో.

అసనోపరివిన్య స్తవమే తరకరంభుజం।
ప్రసార్యదక్షిణంపాదము ద్ద్రు తేవామజాను॥