పుట:తిరుమల తిరుపతి యాత్ర.pdf/125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
85
తిరుమల తిరుపతియాత్ర.

23 వాహనములు.

శ్రీవారికి బంగారు వెండి వాహనములు గలవు.సర్వభూపాలవాహనమను బంగారు వాహనము ఒక్క లక్ష రూపాయలు వెలగల్గిన వాహనము.

24.శివలింగం.

శ్రీనివాసమూర్తివారి విమానముక్రిందుగా కొంతతూర్పుగా శ్రీమాక్కండేయముని కౌగలించు కొనియుండు శివలింగము దర్శనమవును.


25. దేవతలు.

శ్రీవారి దేవస్థానము గర్భాలయములో శ్రీమూలవరుల వక్షస్థల లక్ష్మీ సహితముగనున్ను శ్రీ దేవి భూదేవి అమ్మవార్లు సహా శ్రీమలయప్పస్వామి వారు అను ఉత్సవర్లున్ను, శ్యసి య చేయు శ్రీబోగ శ్రీనివాసమూర్తివారున్ను కొల్వు అనగా దర్బార్ చేయు కొల్వునిత్యము గోరా చేయులు శ్రీనివాసమూ ర్తి వారసు సంవత్సరమున కొక దినము రాత్రియందు మెర వణి అయ్యె ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తివారు తాయార్లుతో నున్న సీతాలక్ష్మణసమేత శ్రీరాములువారున్నూ, రుక్మిణీసమేత శ్రీకృష్ణ స్వామివారున్ను ద్రకత్తాళ్వారను సుదర్శనమున్ను విజయం చేసి యున్నారు. గర్భాలయ మునకు ముందుపై నియేర్పబడినమూ ర్తలకు కొన్ని గజముల దూ రముననింకొక ప్రదేశమున నొపార్శ్వంబున సుగ్రీవ ఆంగదా హనుమాన్లున్ను, రెండవపార్వమున అనంత గరుడ విష్వ క్సేను లున్ను గలరు. వారికి ముందు కొన్ని గజముల దూరమున బం గారువాకిలి ముందు ఇరుప్రకల జయవిజయులను ద్వార పాల కులున్ను , వార్లకు వెండి కటాంజనముతో గుడివ లె కట్టబడియు