పుట:చెన్నబసవరగడ (పాల్కురికి సోమనాథుఁడు).pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెన్నబసవరగడ

15

బసవ కల్పపాద పల విపులసార..............చెన్నబసవ
బసవ కామధుక్పయః ప్రవాహపూర.....................ײ
బసవ ధుగ్యరస్త వాలవాల.....................ײ
బసవ కామ థుఙ్ముఖారవింద గంధ.....................ײ
బసవ కామ ధుగ్ప్రపుష్కలానుబంధ.....................ײ
బసవ సత్కృపాపయః పయోధిఫేన.....................ײ
బసవ ఘన ఘృణావియన్నదీవిలీన.....................ײ
బసన రస రసాయనైకపాత్ర భూత.....................ײ
బసవ నిధినిధానలబ్ధ భాగ్యజాత.....................ײ
బసవ శాతకుంభకుధర కోటిరోచి.....................ײ
బసవరోహణాచల ద్యుమణి మరీచి.....................ײ
బసవ రజత శైల సార్వభౌమ భూమ.....................ײ
బసవ హిమవదచల భూమి కాభిరామ.....................ײ
బసవ కులనగాగ్ర [1]కనక కలశధామ.....................ײ
బసవ దిగిభ దివ్యనిటల తటలలామ.....................ײ
జసవ బప్రధావవర్ణ బహుళశోభి.....................ײ
బసవ సద్వితీయవర్ణ సహజతేజ.....................ײ
బసవ సతృతీయవర్ణ ముఖ్యసౌఖ్య.....................ײ
బసవ తదసమాక్షర స్ఫురస్మనస్క.....................ײ
బసవ తదసమాక్షరాంకల సదురస్క.....................ײ
బసవ తద సమాక్షరోప మానగాన.....................ײ
బసవ తద సమాక్షరామృత రసపాన.....................ײ
బసవ తరసమాక్ష రమణిగణకరండ.....................ײ

  1. కలన