పుట:చెన్నబసవరగడ (పాల్కురికి సోమనాథుఁడు).pdf/1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెన్నబసవరగడ

(శ్రీపాల్కురికి సోమనాధ మహాకవి కృతము)

కం. శ్రీ మంతన బసవగురు
      శ్రీ మంతన నాంపొగళ్వె జంగమలింగ
      శ్రీ మంతన సుజ్ఞాన
      శ్రీ మంతన [1]మహితభక్తి యింబసవేశా!
         (ఉత్సవ రగడ) = తురగవల్గనరగడ.
శ్రీ బసవ వృషభకుమార వరకుమార..............చెన్నబసవ
శ్రీ బసవ చిదనల హతరమా కుమార................ײ
బసవ గురువచోవ్య పగత వృజనపంక................ײ
బసవ పురభిదపగత త్రిపుర కలంక..................ײ
బసవ పశుపవిదళిత పశుపాశ వరణ..................ײ
బసవ మలహరక్ష పిత మల ప్రసరణ.................ײ
బసవ భానునిర్గళిత భవాంధకార.....................ײ
బసవ వీరభద్ర వీరభద్రసార........................ײ
బసవ గురువరాధరీకృతాధి శిష్య.....................ײ
బసవ భావజనిత లింగసుకలి శిష్య...................ײ
బసవ విషయజప్రసాద [2]సౌఖ్యలోల...................ײ
బసవ పాదజనిత వినుత భక్తిశీల.....................ײ
బసవ పారిషద గనైక పధవిహార.....................ײ
బసవ రుద్రగణ నిజాపరావతార.....................ײ
బసవ మాంత్రికోపలబ్ధ రాజమంత్ర.....................ײ
బసవ తాంత్రికోపడేశ వీరతంత్ర.....................ײ
బసవ పద సరోజపూజ నార్హహస్త.....................ײ
బసవ పద సరోజనత సమాజ[3]శస్త.....................ײ

  1. నాసమ
  2. విషయ
  3. హస్త