పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/901

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

చరణములు-1.శ్రీరిప ప్రభునకు * ధీరునకు నతని
దారకు విమలవి * చారకు ఘనసుకు
మారున కతనికు * మారునకును మిత్ర
వారమునకు బంధు * వర్గంబునకు నిల. మంగళమ్.

2.అవని శ్రీవిక్టోరి * యా మహారాజ్ఞకి
యువరాజున కతని యువతికి సుతలకు
సువివేకులకు రాణి సుతులకు నుతలకు
సవినయలగు వారి సతులకుఁ బతులకు.మంగళమ్.

3.ఈమహాప్రభువరు నిచటకు బంపిన
ధీమంతులగుమంత్రి తిలకుల కచ్చటి
శ్రీమహాసభకును చెలగ నీదేశపు
క్షేమముచూచెడు స్ధిరపుణ్యమతులకు.మంగళమ్.


కులాచారసంస్కార పూర్వనాగరిక పంచరత్నములు

సీ.పరులసొమ్ము హరింప బన్నినకర్మలు
వెలయవంచును విలపించునొకడు
జనులమూఢులజేయ నొనరించును విలపించునొకడు
జెడిపోయెడునటంచు నడలనొకడు.
వలదు విద్యయటంచు బశువుజేయగనెంచు
వనితచదువునంచు పగచునొకడు.
తలగొఱిగించి వెతలబెట్టగదలంచు
నింతి సుఖించునంచేడ్చు నొకడు
పసితనంబుననే పెండ్లి పొనగకున్న
గూతునెట్లమ్ముకొననంచు గుందునొకడు