పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/874

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

872 కామడీ ఆఫ్ ఎఱ్ఱర్సు

  వింతగాఁజీఁకట్టవిరియంగ ఁజేసె:
  నీరధియంతయు నిశ్చలంబయ్యె,
  దూరంబునందుండి కోరింత దొకటి,
  యొపిడారసు దొకటి, యెదురఁగానించె.
  నపుడునావలురెండు: అవిరాకముంద-
  పలుకంగఁజాల నిపయిని మఱేమి,
  తెలియుండు శేషంబు దీనినిబట్టి.

  ప్రభు-నడుమఁదెంపకుమిట్లు:నుడువు మి మిఁద:
    గడముట్టవృద్ధుండ! కధయెల్ల నాకు:
    చాలనోరిమి నిన్ను క్షమియింపకున్న,
   జాలినై నను బొందఁజాలందు మేము.

ఏజి-దైవం బెయిటమమ్మూఁదాఁజేసెనేని
    నేవానిననవచ్చు నిర్దయుఁడంచు:
    ఎట్టన-నోడలట్లీరేనుక్రోసు
   లెట్టయెదురనుండ గట్టొండుతాఁకి,
   నడిమికి రెండయ్యెవడి నూఁతకోల:
   యెడఁబాసి చెఱియొక్కకడనుబోవలనె,
  ఇట్టియక్రమమైనయెడలఁబాటనందు:
  గుట్టుగానిద్దఱకు, సమంబుగాఁగ,
  సంతోషమింతయు, సంతాపమింతయు
 వంతులగలయఁగూర్చెభాగ్యదేవతయు
 పాపమాయబలయు, భారహీనతను
 త్రోవుడుపడనట్టి దుఃఖంబుతోడఁ,
 బెనుగాలికిని మహావేగంబుగాను