పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/834

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
జాన్ గిల్పిన్


బండికుఱ్ఱనిగుఱ్ఱంబు బండియెక్క
చక్రముల బాధపోకకు సంతసించె. 58

గీ. పధికు లార్గురు, త్రోవలోఁ బరుగువాఱు
      జాను, నతనివెనుకను సత్వరముగఁ
      దఱుముకొని పోవుకుఱ్ఱని, దవులఁ గాంచి
       దొంగయని యెంచి యార్చి రందఱును నిట్లు _ 59

గీ.' తస్కరుఁడ! యాగు మాగుము దారిదొంగ! '
        యొక్కరుఁడు నందు నూరక యుందు రైరి
        యొక్కరుఁడు పోయెడువార లెల్లఁ
        దప్పకుండఁగఁ జేరి రాతఱుముటందు. 60

గీ. పన్నుఁగొనివారు ' మునుపటివలె నెజాను
      పందియము వాఱుచున్నట్టు డెందమందుఁ
      దలచుటను, వీధి కడ్డగుతలుపు లపుడ
       తీయఁబడియెను జనుటకుఁ దెఱపగాఁగ. 61

గీ.అట్లు చేని యీపందెము నతఁడెగెల్చెఁ
      దానెముందుగఁబురిచొచ్చెఁగాననిపుడు
      ఎందునాఁడయ్యెను బూర్వమెక్కినట్టి
      తిన్నెచెంతను క్రమ్మఱదిగినదాఁక 62

గీ.నృపుఁడు ! చిరజీవివిగఁగమ్ము నీవు; జాన!
      నీవునట్లెకమ్మంచు వర్ణింతమిపుడు
       వెండీయును నాతఁడిటుస్వారివెడలునపుడు
      కనుటకును నేనునచటకుఁ జనుదుగాక! 63

గీ.కౌపరని యెడియింగ్లీషుకవిరుండు
       హాస్యకృతిగాఁగమును చేసినట్టిదీనిఁ
' డేటగీతులతోడను దెనుఁగునందుఁ
        గందుకూరి వీరేశలింగము రచించె. 64