పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/828

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు
జాంగిల్పిన్

     నుదికిదెచ్చినపొడుగంగి నొక్కదాని,
     నెఱ్రదానిఁ జక్క ఁగధరియించుకొనియె.
గీ. అవలఁజుఱుకై నతనపూర్వహయమునెక్కి,
     తిరిగిపయనంబుసాఁగించె దిగుననున్న
     రాళ్ళపై గుఱ్ర మధికజాగ్రత్తతోడఁ,
     గడుమెలంకువ మెల్లఁగానడుచుచుండ.
గీ. బాగుగా నాడకట్టినసాదములకు
     శీఘ్రమే మంచిమార్గంబు చిక్కిఁగాన,
     హెచ్చి దాఁటులువేయంగఁజొచ్చి హయము
     రాపిడిని నాతంఁడెంతయు వ్రంతనొంద.
గీ. అందుచే, జానటంచునువఱచెనతఁడు,
      స్పష్టంఊగమెల్ల నదియెల్ల వ్యర్ధమయ్యె
      పగ్గమును గళ్ళెమునుగల్గి పనికిరాక,
      యల్లదాఁటులె వడిబఁరుయ్యెఁగాన.
గీ. తిన్నఁగాఁ గూరుచుండలేకున్న వాఁడు,
      గాన, దానిపై నడ్డముగాఁగ వంగి
      రె ండుచేతులతో నేకరీతిగాను,
      బలముకొలఁదిని జూలును బట్టుకొనియె.
గీ. తొల్లియెన్నఁడు నారీతిఁ దురగ మద్ది,
      యూఁది పట్టుకోఁబడ్డదికాదుగానఁ
      దనదునీవుపై నెద్దియెక్కెనొయటంచు,
      జడిసిమఱియద్భుతపడుచునుండె.
గీ. దూరముగఁ బోయెగిల్పిను, దూరముగను
      బోయెజుట్టును టోపి బోడితలగ;
      నతఁడు బయలుదేఱేడియప్పు డత్మయందు
      నింతపని సంభవించునం చెరుఁగఁడయ్యె.